Poland

Umorzenie udziałów podlega dokumentacji cen transferowych

Podatki

Adobe Stock

Odkupienie i umorzenie udzia³ów mieœci siê w pojêciu „transakcja" i przy spe³nieniu warunków powi¹zañ miêdzy podmiotami mo¿e stanowiæ transakcjê kontrolowan¹.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2020 r.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z³o¿yli spó³ka z o.o. i jej wspólnik. Wspólnik posiadaj¹cy udzia³y spó³ki oraz spó³ka s¹ polskimi rezydentami podatkowymi dla celów CIT i podlegaj¹ opodatkowaniu tym podatkiem od ca³oœci swoich dochodów w Polsce. Spó³ka i wspólnik rozwa¿ali umorzenie nale¿¹cych do wspólnika udzia³ów w spó³ce w drodze nabycia tych udzia³ów przez spó³kê w celu ich umorzenia, tj. w formie tzw. umorzenia dobrowolnego (art. 199 § 1 kodeksu spó³ek handlowych). Podstaw¹ umorzenia by³aby uchwa³a zgromadzenia wspólników spó³ki. Wnioskodawcy chcieli uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie, czy umorzenie udzia³ów bez wynagrodzenia stanowi transakcjê w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi (przy spe³nieniu progów dokumentacyjnych) sporz¹dzania dokumentacji cen transferowych....

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it