Poland

"Umierało 30 proc. zakażonych seniorów. Teraz umiera 11 proc."

Transport chorego na COVID-19

AFP

Dr Stephen Hahn, komisarz kieruj¹cy amerykañsk¹ Agencj¹ ¯ywnoœci i Leków (FDA) podkreœli³, ¿e choæ wypracowane metody terapii chorych na COVID-19 pomog³y w obni¿eniu œmiertelnoœci wœród zaka¿onych koronawirusem, to jednak nie mog¹ one w pe³ni zast¹piæ œrodków zachowania dystansu spo³ecznego w walce z epidemi¹.

Hahn zwróci³ uwagê, ¿e FDA niedawno wyda³a zgodê na stosowanie - w sytuacjach awaryjnych - leków firm Eli Lilly i Regeneron opieraj¹cych siê na przeciwcia³ach monoklonalnych.

Szef FDA zwróci³ przy tym uwagê, ¿e choæ te terapie s¹ bronio¹ przeciwko koronawirusowi to jednak Amerykanie musz¹ nadal stosowaæ siê do wytycznych dotycz¹cych utrzymania dystansu spo³ecznego, jeœli chc¹ chroniæ siebie i innych przed zaka¿eniem.

- Musimy chroniæ tych najbardziej nara¿onych - zaznaczy³ Hahn.

USA - z ponad 12,5 mln wykrytych zaka¿eñ i blisko 260 tysi¹cami zgonów chorych na COVID-19 - s¹ najciê¿ej dotkniêtym przez pandemiê krajem œwiata.

Football news:

Chelsea's chances of signing Alaba have increased since Tuchel's arrival. Real Madrid is also Interested in the player
Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield