Poland

Ułatwione zatrudnianie lekarzy spoza UE coraz bliżej

Lekarz z pacjentem chorym podczas epidemii koronawirusa

AFP

Sejm przyj¹³ nowelizacjê ustawy ws. kadr medycznych spoza Unii Europejskiej. Przyjêta w pi¹tek póŸnym wieczorem propozycja przepisów przewiduje mo¿liwoœæ zatrudniania na uprzywilejowanych zasadach przedstawicieli takich zawodów jak: lekarz, pielêgniarka, po³o¿na, czy ratownik medyczny.

Obecnie w Polsce lekarze spoza Unii musz¹ przejœæ d³ugi i skomplikowany proces nostryfikacji dyplomów. Procedury s¹ d³ugotrwa³e i kosztowne. Nostryfikacja trwa ok. pó³ roku i kosztuje kilkanaœcie tysiêcy z³otych. Lekarze spoza UE chc¹cy pracowaæ w Polsce musz¹ posiadaæ status imigracyjny oraz znaæ jêzyk, co ma poœwiadczyæ egzamin. Jednak to nie koniec. Doœwiadczeni specjaliœci maj¹ obowi¹zek odbyæ 13-miesiêczny sta¿, który jest nisko p³atny.

Wed³ug proponowanych zmian lekarz spoza UE ubiegaj¹cy siê o prace w Polsce powinien mieæ co najmniej trzyletnie doœwiadczenie w zawodzie, przy czym praktyka powinna mieæ miejsce w ci¹gu piêciu lat przed przyjazdem do Polski. Kandydat musia³by mieæ odbyte szkolenie specjalizacyjne oraz potwierdzenie poprzedniego zatrudnienia w podmiocie wykonuj¹cym dzia³alnoœæ lecznicz¹. Ponadto musia³by mowiæ po polsku.

Co ciekawe w pi¹tek Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zarekomendowa³a poprawkê, która przywraca zapisy o lekarzach cudzoziemcach. W czwartek ten sam sk³ad komisji odrzuci³ poprawkê.

Ponadto projekt nowych przepisów, które mia³yby wzmocniæ kadrê medyczn¹ w kraju przewiduje u³atwienie powrotu do zawodu medykom, którzy przerwali pracê na d³u¿ej ni¿ 5 lat. Zliberalizowane mia³yby byæ tak¿e regulacje dot. dyspozytorni medycznych. Propozycja przewiduje powierzenie prowadzenia dyspozytorni dysponentowi zespo³ów ratownictwa medycznego. Natomiast kierownikiem takiego zespo³u móg³by zostaæ ratownik lub pielêgniarka bez koniecznoœci posiadania piêcioletniego doœwiadczenia zawodowego.

Poselski projekt zmian, przy którym pracowa³o ministerstwo zdrowia zak³ada równie¿ przesuniêcie wejœcia w ¿ycie przepisów rozpoczêcia niektórych dzia³añ przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz nowelizacjê regulacji ws. sk³adu lotniczych zespo³ów ratownictwa medycznego.

Football news:

Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent
Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen