Poland

Ukraina ma plan B jeżeli nie dostanie pieniędzy z MFW

Przyzna³ to w wywiadzie premier Denis Szmygal. „Zgodnie z memorandum podpisanym z MFW mamy dziesiêæ reform strukturalnych do wykonania: ukoñczyliœmy ju¿ cztery z nich, szeœæ jest w realizacji i wyprzedza harmonogram. Urzêdnicy funduszu nie maj¹ do nich zastrze¿eñ. Ukraina nadal wspó³pracuje z MFW" - mówi³ premier cytowany przez agencjê Unian.

Czytaj tak¿e: MFW odmawia Ukrainie ekstra pomocy

Zdaniem Szmygala g³ówn¹ obaw¹ MFW by³a najpierw zmiana szefa Narodowego Banku Ukrainy.

Na pocz¹tku lipca Jakow Smolij prezes NBU zrezygnowa³ ze stanowiska a uzasadni³ to trwaj¹cymi od d³u¿szego czasu naciskami politycznymi na bank centralny. Smolij by³ prezesem NBU od marca 2018 r i cieszy³ siê zaufaniem miêdzynarodowych instytucji finansowych i pañstw. Na dymisjê prezesa od razu zareagowa³y kraje grupy G7. W komunikacie grupa ostrzeg³a Kijów, ¿e dymisja ta „mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla reformowania Ukrainy"

Fundusz bada³ sytuacjê, obserwowa³, jak post¹pi Kiri³ Szewczenko nowy prezes NBU, czy utrzyma niezale¿noœæ tej instytucji. Wizyta Szewczenki w Waszyngtonie i jego komunikacja z partnerami miêdzynarodowymi w du¿ej mierze rozwia³y w¹tpliwoœci.

I wtedy pojawi³ siê kolejny problem. Pod koniec paŸdziernika S¹d Konstytucyjny Ukrainy (KSU) podj¹³ decyzjê, która rozgniewa³a spo³eczeñstwo i wywo³a³a falê protestów. Mowa o uznaniu za niezgodny z Konstytucj¹ artyku³u dotycz¹cego sk³adania nieprawdziwych informacji, a tak¿e szeregu przepisów ustawy „O przeciwdzia³aniu korupcji”.

Tym samym Ukraiñska Krajowa Agencja ds. Przeciwdzia³ania Korupcji (NAPC) nie dosta³a dostêpu do oœwiadczeñ maj¹tkowych sêdziów. Ponadto KSU zniós³ odpowiedzialnoœæ karn¹ za sk³adanie fa³szywych informacji przez wysokich urzêdników, t³umacz¹c, ¿e poziom odpowiedzialnoœci publicznej za takie czyny jest niski (!), a ukrywanie mienia przez funkcjonariuszy nie jest spo³ecznie niebezpieczne (!!). Wywo³a³o to kryzys antykorupcyjny na Ukrainie.

„Decyzja S¹du Konstytucyjnego zniechêci³a zarówno ambasadorów krajów G7, jak i MFW. Kwestia S¹du Konstytucyjnego musi zostaæ rozwi¹zana na szczeblu legislacyjnym. Wszystkie instytucje wspó³pracuj¹, aby rozwi¹zaæ ten problem ”- zapewni³ Szmygal.

Wed³ug niego, jeœli nie bêdzie kolejnej transzy MFW, Ukraina bêdzie musia³a po¿yczyæ pieni¹dze w kraju i zagranic¹.

„Mamy przygotowanych kilka emisji obligacji rz¹dowych. Oczywiœcie bêd¹ to po¿yczki krótko i œrednioterminowe i bêd¹ dro¿sze (10-13 proc. rocznie w hrywnach) ani¿eli pieni¹dze z MFW. Jeœli jednak znamy datê przybycia misji funduszu i datê udostêpnienia kolejnej transzy, to po¿yczki pomostowe (po¿yczki krótkoterminowe do otrzymania pieniêdzy) s¹ ca³kiem sprawnie dzia³aj¹cym narzêdziem. Ponadto nadal istnieje mo¿liwoœæ do 15 grudnia emisji obligacji na rynku krajowym. Bêd¹ to równie¿ po¿yczki krótkie, do szeœciu miesiêcy. Wielkoœci zale¿y od wykonania bud¿etu i wielkoœci jego deficytu. Na rynku krajowym mo¿emy po¿yczyæ 50-60 mld hrywien, na rynku zewnêtrznym oko³o miliarda dolarów ”- powiedzia³ premier.

Przypomnijmy, ¿e 9 czerwca 2020 r rada dyrektorów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdzi³a 18-miesiêczny program stand-by dla Ukrainy z funduszami w wysokoœci 3,6 mld SDR (oko³o 5 mld dol.), maj¹cy pomóc przezwyciê¿yæ skutki pandemii. Pierwsz¹ transzê (2,1 mld dol.) kredytu MFW w ramach nowego programu wspó³pracy Ukraina otrzyma³a trzy dni póŸniej.

W koñcu listopada okaza³o siê ¿e Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy nie rozwa¿a przyznania Ukrainie nadzwyczajnych œrodków finansowych.

Football news:

Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi