Poland

UE: Wskaźnik zakażeń najwyższy w Luksemburgu i Chorwacji

W UE s¹ obecnie cztery pañstwa, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest wy¿sza ni¿ w Polsce (Czechy, Belgia, Bu³garia i S³owenia). W UE jest szeœæ pañstw, w których liczba zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest wy¿sza ni¿ w Polsce (Luksemburg, Litwa, Austria, S³owenia, Chorwacja, Portugalia).

W ostatnich 14 dniach krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Liechtenstein - wskaŸnik ten wynosi w tym kraju 28,7 (bez zmian).

Z kolei w samej UE krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów chorych na COVID-19 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców jest Bu³garia ze wskaŸnikiem na poziomie 23,7 (wzrost o 0,5).

Druga jest S³owenia, gdzie wskaŸnik ten wynosi 19,8 zgonu na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 0,5)

W trzecich pod wzglêdem tego wskaŸnika Czechach w ci¹gu ostatnich 14 dni stwierdzono 18,7 zgonu na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców (spadek o 0,5). Od 14 listopada wskaŸnik ten dla Czech spada³, 29 listopada by³ pierwszym dniem ponownego wzrostu.

Czwarta jest Belgia gdzie wskaŸnik ten wynosi 17,9 (spadek o 0,6).

W szóstych Wêgrzech w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono 16,1 zgonu (wzrost o 0,5 przy 722,1 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni). Siódme s¹ W³ochy z 16 zgonami na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni (wzrost o 0,2). Ósma pod wzglêdem tego wskaŸnika jest Chorwacja, gdzie wynosi on 15,9 (wzrost o 0,4).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1218,1 (spadek o 116,2).

16 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Chorwacja, 24 listopada przekroczy³ on 900, a 29 listopada przekroczy³ 1000 - obecnie wynosi on tam 1026,7 (wzrost o 27,5).

31 paŸdziernika wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a S³owenia - ale 12 listopada wskaŸnik ten spad³ poni¿ej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 967,9 (spadek o 7,1 w ci¹gu doby).

19 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³ 700 na Litwie, 24 listopada przekroczy³ 800, a 29 listopada przekroczy³ 900 - obecnie wynosi tam 959,3 (wzrost o 16,8).

14 listopada wskaŸnik 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³a Austria, ale 26 listopada spad³ on znów poni¿ej 1000, a 29 listopada poni¿ej 900 - obecnie wynosi on tam 858,6 (spadek o 27,4).

4 listopada paŸdziernika próg 1000 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ Liechtenstein - 17 listopada wskaŸnik ten ponownie spad³ jednak poni¿ej 1000, a 21 listopada poni¿ej 900, 24 listopada znów wzrós³ powy¿ej 900, 25 listopada spad³ poni¿ej tej wartoœci, a 29 listopada spad³ poni¿ej 800 - i wynosi tam 789,5 po spadku o 73 w ci¹gu doby.

21 listopada wskaŸnik 800 zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a Portugalia, 22 listopada znów spad³ on poni¿ej 800, 28 listopada znów wzrós³ powy¿ej tej liczby, a 29 listopada spad³ poni¿ej tego poziomu - i obecnie wynosi on tam 773 zaka¿eñ koronawirusem (spadek o 16,9).

11 listopada wskaŸnik 700 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³y W³ochy, 20 listopada W³ochy przekroczy³y wskaŸnik 800 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców, 22 listopada znów spad³ poni¿ej 800, a 29 listopada poni¿ej 700 - i wynosi 695,8 (spadek o 38,9).

W Szwecji 25 listopada wskaŸnik zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni przekroczy³ 600 - i wynosi obecnie 634,3 (bez zmian).

W Bu³garii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi obecnie 633 (spadek o 10,1).

19 listopada wskaŸnik liczby zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy w Czechach spad³ poni¿ej 1000 (22 paŸdziernika w Czechach liczba zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na ka¿de 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a 1000), 20 listopada poni¿ej 900, 21 listopada poni¿ej 800, 25 listopada poni¿ej 700, a 29 listopada poni¿ej 600 - i wynosi obecnie 567,3 (spadek o 14,4). 13 listopada by³ pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaŸnik ten w Czechach nie by³ najwy¿szy spoœród wszystkich pañstw UE i EOG.

W Rumunii wskaŸnik zaka¿eñ w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców zbli¿a siê do 600 - i wynosi obecnie 581 (spadek o 6,8).

7 listopada wskaŸnik 900 zaka¿eñ na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczy³a Francja - ale 14 listopada spad³ poni¿ej 900, 17 listopada poni¿ej 800, 21 listopada poni¿ej 700, 22 listopada poni¿ej 600, 25 listopada poni¿ej 500, a 29 listopada poni¿ej 400 - i obecnie wynosi on tam 379,2 po spadku o 29,2 w ci¹gu doby.

Belgia 23 paŸdziernika przekroczy³a wskaŸnik 1000 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców - od 13 listopada wskaŸnik ten wynosi w tym kraju poni¿ej 1000, od 14 listopada poni¿ej 900, od 15 listopada poni¿ej 800, od 18 listopada poni¿ej 700, od 19 listopada poni¿ej 600, od 22 listopada poni¿ej 500, a od 26 listopada poni¿ej 400 - obecnie jego wysokoœæ to 335,5 - o 20,5 mniej ni¿ dzieñ wczeœniej.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê Islandia z 51,8 zaka¿enia koronawirusem w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców i Irlandia gdzie wskaŸnik ten wynosi 90 oraz Finlandia - z 94,3 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców.

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Islandii - 0,3 oraz Finlandii - 0,4 i Norwegii - 0,6.

Football news:

Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events