Poland

"UE gotowa blokować export szczepionek AstraZeneca"

Unia Europejska

Ursula von der Leyen: Na pocz¹tku Unia nie doceni³a wyzwañ zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zwiêkszenia produkcji szczepionek do setek milionów

AFP

UE gotowa jest blokowaæ eksport szczepionek AstraZeneca, dopóki koncern nie bêdzie siê wywi¹zywa³ z obietnic danych Brukseli – zapowiedzia³a Ursula von der Leyen w rozmowie m.in. z „Rzeczpospolit¹".

– W czwartek, 11 marca, Komisja Europejska zatwierdzi nowe wytyczne dotycz¹ce przyspieszonej procedury autoryzacji szczepionek na nowe odmiany koronawirusa – powiedzia³a „Rzeczpospolitej" Ursula von der Leyen.

Przewodnicz¹ca Komisji Europejskiej spotka³a siê w Dniu Kobiet z grup¹ korespondentek europejskich mediów i odpowiada³a na pytania dotycz¹ce strategii szczepieñ w UE. Wiele uwagi poœwiêca teraz nowej inicjatywie HERA, której zadaniem jest przyspieszenie sekwencjonowania genetycznego, umo¿liwiaj¹cego wykrywanie nowych odmian wirusa, stworzenie sieci instytucji do szybkich testów klinicznych oraz – to przede wszystkim – zwiêkszenie zdolnoœci produkcyjnych.

Zobowi¹zania i groŸba

– W niedzielê po raz drugi spotka³am siê z szefami koncernów farmaceutycznych, które maj¹ podpisane kontrakty z UE – powiedzia³a von der Leyen. Wyznaczy³a kilka tygodni temu Thierry Bretona, komisarze UE ds. jednolitego rynku – jedynego w Komisji z imponuj¹cym doœwiadczeniem mened¿erskim i sukcesami w prywatnym biznesie – do nadzorowania projektu HERA.

Breton codziennie rano rozmawia ze wszystkimi dostawcami UE. Zosta³ te¿ wyznaczony do kontaktowania siê z Jeffem Zientsem, amerykañskim koordynatorem ds. szczepieñ. W poniedzia³ek mia³ z nim rozmawiaæ na temat wspó³pracy w badaniach nad nowymi odmianami wirusa oraz prawdopodobnie o dostawach szczepionek AstraZeneca z USA dla Unii.

– Poniewa¿ firma nie honoruje zobowi¹zañ, to nie pozwolimy na eksport. Popieram W³ochy, bo AstraZeneca dostarczy³a tylko 10 proc. tego, co zakontraktowa³a do koñca I kwarta³u. Spodziewamy siê, ¿e firma zwiêkszy dostawy. I wtedy bêdzie to punkt odniesienia dla naszej decyzji o autoryzacji eksportu – powiedzia³a szefowa KE.

To pierwsza tak bezpoœrednia groŸba wobec AZ, dlatego koncern próbuje odblokowaæ swoje zapasy w USA, ¿eby zadowoliæ UE.

Potrzeba wiêcej

Von der Leyen komplementowa³a BioNTech/Pfizer, który zwiêkszy³ produkcjê i ustabilizowa³ dostawy. – Na pocz¹tku droga by³a trochê wyboista, ale szybko nast¹pi³a poprawa – powiedzia³a. Koncern dostarcza ju¿ szczepionki ze swojej drugiej fabryki w UE, otwartej w lutym, i do po³owy roku osi¹gnie zdolnoœci produkcyjne na poziomie miliarda dawek rocznie.

– Alê potrzebujemy wiêcej – mówi von der Leyen. To dlatego trwaj¹ prace nad zwiêkszeniem mo¿liwoœci produkcyjnych w ró¿nych miejscach UE. Jest na razie 45 miejsc produkcji w ³añcuchu dostaw – od substancji czynnych po miejsca do fiolkowania gotowych produktów.

– Chcemy osi¹gaæ bardzo wysokie mo¿liwoœci produkcyjne w UE, które by³yby w pe³ni uruchamiane na wypadek pandemii. A w spokojnych czasach by³yby uœpione, jednak z mo¿liwoœci¹ natychmiastowego prze³o¿enia siê na tryb pandemii – powiedzia³a von der Leyen. Wed³ug niej taki system maj¹ od dawna USA w postaci agencji BARDA, na wzór której jest tworzona unijna HERA.

Przewodnicz¹ca KE przyzna³a, ¿e na pocz¹tku Unia nie doceni³a wyzwañ zwi¹zanych z koniecznoœci¹ zwiêkszenia produkcji szczepionek od zera do setek milionów i na tym tle wypad³a gorzej z akcj¹ szczepieñ ni¿ USA. Równie¿ dlatego, ¿e ma bardziej skomplikowan¹ strukturê zarz¹dzania. Von der Leyen broni siê jednak przed zarzutami gorszych wyników akcji szczepionkowej ni¿ Wielka Brytania. Przypomina, ¿e liczba zaszczepionych – w ujêciu bezwzglêdnym – nie jest wy¿sza ni¿ w UE. – Jedyna ró¿nica polega na tym, ¿e oni zaczêli szczepiæ cztery tygodnie wczeœniej, dlatego ¿e zastosowali nadzwyczajn¹ procedurê autoryzacji szczepionki w ci¹gu 24 godzin – powiedzia³a. Wed³ug niej UE dokona³a w³aœciwego wyboru, stosuj¹c d³u¿sze procedury autoryzacji, bo to zwiêksza zaufanie do szczepionki.

W¹tek rosyjski

Niektóre pañstwa w UE, jak Wêgry, S³owacja i Czechy, zamawiaj¹ szczepionkê rosyjsk¹. Nie jest to zabronione, ale von der Leyen nie jest fank¹ strategii uzupe³niania dostaw szczepionkami bez unijnej autoryzacji.

– Czekam na decyzjê Europejskiej Agencji Leków – powiedzia³a. Na razie EMA jest na etapie tzw. rolling review, Rosjanie nie z³o¿yli jeszcze wniosku o dopuszczenie szczepionki do stosowania w UE. Szefowa Komisji podkreœla, ¿e autoryzacja wymaga inspekcji na miejscu. A potem ewentualna decyzja o zakupie deklaracji ze strony producenta, jakie konkretnie fabryki wyznaczy³by dla dostaw do UE. Do tej pory Unia zawiera umowy tylko z tymi producentami, którzy maj¹ zak³ady na terenie jednego z 27 pañstw UE.

Rosja nie budzi zaufania, bo obiecuje miliony dawek pañstwom trzecim, a jednoczeœnie bardzo wolno szczepi swoich obywateli.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored