Poland

UE blokuje eksport szczepionki AstraZeneca z Włoch

AFP

W³ochy zablokowa³y transport szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca do Australii. To pierwsza tego typu decyzja w Unii Europejskiej.

O sprawie poinformowa³y niezale¿nie "Fianancial Times" oraz agencje dpa i Reutera. Wed³ug tych Ÿróde³, w³oskie w³adze zdecydowa³y by uniemo¿liwiæ eksport 250 tysiêcy dawek szczepionki opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i koncern AstraZeneca tak, by szczepionki pozosta³y w Unii Europejskiej.

Czytaj tak¿e:
Horban: Pe³ny lockdown? Gospodarka ledwo zipie

Pod koniec tygodnia w ramach unijnego systemu dotycz¹cego szczepionek Rzym powiadomi³ Brukselê o swej decyzji. Komisja Europejska mog³a wyraziæ sprzeciw dotycz¹cy decyzji W³och, ale tego nie zrobi³a, poda³ "Financial Times" powo³uj¹c siê na unijnych urzêdników.

Doniesienia "FT" w UE potwierdzi³a dpa.

Zgodnie z regu³ami og³oszonymi przez KE pod koniec stycznia, producenci szczepionek z Unii Europejskiej musz¹ uzyskaæ zgodê rz¹du pañstwa, na terenie którego dzia³aj¹, przed wyeksportowaniem szczepionki przeciw COVID-19 poza UE.

Jak pisze "FT", nowe zasady wprowadzono po tym, jak AstraZeneca przyzna³a, ¿e nie wype³ni swych wczeœniejszych zobowi¹zañ wzglêdem UE dotycz¹cych wielkoœci dostaw szczepionki.

W pierwszym kwartale roku koncern mia³ dostarczyæ 80 mln dawek szczepionki, ale powo³uj¹c siê na problemy produkcyjne obni¿y³ prognozowan¹ wysokoœæ dostaw do 40 mln.

Zmiany w przepisach wi¹za³y siê z podejrzeniami, ¿e producenci z pañstw UE sprzedaj¹ szczepionki do krajów spoza Unii.

Czytaj tak¿e:
Niedzielski: Uruchamiamy szpitale tymczasowe w 9 województwach
Minister zdrowia: Do koñca wakacji wszyscy chêtni maj¹ byæ zaszczepieni przeciw COVID-19

Na niedawnym szczycie przywódców pañstw UE w³oski premier Mario Draghi, który niedawno obj¹³ swe stanowisko, pyta³, dlaczego Wspólnota nie wprowadzi ostrzejszych restrykcji dotycz¹cych eksportu szczepionek przeciw COVID-19.

"Financial Times" napisa³, ¿e KE oraz AstraZeneca odmówi³y komentarza, do sprawy nie odniós³ siê tak¿e w³oski rz¹d.

Powo³uj¹c siê na niewymienionego z nazwiska w³oskiego urzêdnika gazeta poda³a, ¿e decyzja w sprawie udzielania zgody na eksport lub blokowania sprzeda¿y szczepionek poza UE nie zosta³a podjêta jednog³oœnie i ¿e w sprawê zaanga¿owana by³a KE.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals