Poland

Udany debiut Allegro dzięki grze do jednej bramki

Rzecz o prawie

Allegro

Gie³dowy debiut Allegro okaza³ siê sukcesem.

AFP

Pomogliœmy w sukcesie, mówi Agnieszka Janicka, partner zarz¹dzaj¹cy w Clifford Chance.

Czujecie siê wspó³autorami sukcesu gie³dowego debiutu Allegro?

Sukces jest w pe³ni dzie³em Allegro, jego pracowników, mened¿erów, zarz¹du i doœwiadczonych akcjonariuszy – funduszy Cinven, Permira i Mid Europa Partners. To oni spowodowali, ¿e spó³ka przeby³a d³ug¹ drogê od gara¿u w Poznaniu, o którym wspomina³ prezes Francois Nuyts w przemówieniu w trakcie debiutu na GPW, a¿ do pozycji polskiego championa. Ten sukces nie by³by mo¿liwy bez tytanicznej pracy pracowników grupy Allegro, bez ogromnego zaanga¿owania ich bezpoœrednich partnerów biznesowych – tych 117 tysiêcy sprzedawców – i wreszcie bez wsparcia prawie co trzeciego Polaka, bo tylu liczy rzesza u¿ytkowników Allegro.

Prawd¹ jest, ¿e debiut na gie³dzie jest uwarunkowany licznymi formalnymi wymogami, w szczególnoœci wymogami prawnymi. Dlatego w osi¹gniêciu sukcesu Allegro mocno anga¿owali siê liczni doradcy, w tym tak¿e Clifford Chance jako g³ówny doradca prawny emitenta. Dlatego wewnêtrznie i przy zachowaniu oczywistych proporcji na pewno chcemy postrzegaæ siê jako ci, którzy przyczynili siê do tego sukcesu.

Czy to by³a trudna operacja?

Ka¿dy debiut gie³dowy jest wielow¹tkowy, skomplikowany i czêsto stresuj¹cy. Praca pod presj¹ czasu, w trudnym okresie zwi¹zanym z licznymi ograniczeniami wywo³anymi pandemi¹ nie u³atwia. Ponadto, w tym konkretnym przypadku, w transakcji brali udzia³ prawnicy z 4 jurysdykcji, a sama spó³ka luksemburska Allegro.eu w trakcie tego procesu przechodzi³a skomplikowan¹ reorganizacjê korporacyjn¹, niezbêdn¹ do uzyskania statusu spó³ki publicznej. Dlatego mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e by³a to jedna z bardziej skompilowanych operacji, w jakich mia³am okazjê braæ udzia³ w czasie mojej wieloletniej kariery prawniczej.

Co pani zdaniem by³o najbardziej ryzykown¹ czêœci¹ waszego zadania?

Myœlê, ¿e dwa elementy. Pierwszy zwi¹zany ze struktur¹ procesu, który wymaga³ zaanga¿owania bardzo licznej grupy specjalistów z wielu dziedzin prawa i jurysdykcji. Proszê pamiêtaæ, ¿e spó³ka Allegro.eu ma siedzibê w Luksemburgu i tam zatwierdzany by³ jej prospekt emisyjny. Z drugiej strony kluczowy obszar dzia³alnoœci Allegro to Polska. Tutaj realizowana by³a oferta skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, a tak¿e na warszawskiej gie³dzie zadebiutowa³y akcje. Wspó³praca z tak licznym miêdzynarodowym zespo³em to zawsze wyzwanie. Uda³o siê nam jednak potwierdziæ raz jeszcze to, czym Clifford Chance szczyci siê pracuj¹c dla swoich klientów – ¿e pracujemy jak jedna, sprawna organizacja.

Drugim elementem by³a rzeczywistoœæ biznesowa wymuszona przez ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹. Immanentn¹ czêœci¹ ka¿dej tego typu transakcji by³y zawsze liczne spotkania. W tym procesie stanêliœmy wobec ograniczeñ zwi¹zanych z podró¿owaniem i mo¿liwoœci¹ bezpoœrednich spotkañ. Z pomoc¹ przysz³a technologia, której u¿ycie nie tylko wyeliminowa³o ograniczenia, ale wrêcz umo¿liwi³o usprawnienie komunikacji. To zatem, co wydawa³o siê ryzykown¹ czêœci¹ procesu, okaza³o siê w praktyce jego mocn¹ stron¹.

W jakich elementach przedsiêwziêcia udzia³ kancelarii uznaje pani za najwa¿niejszy?

Tak jak mówi³am, transakcja IPO jest ujêta w bardzo sztywne ramy prawne. Aby umo¿liwiæ zarz¹dowi Allegro przy wspó³pracy ich doradców takich jak Lazard, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, BofA, Citigroup, PKO BP, Crédit Agricole, Erste, Pekao, Raiffeisen czy Santander przeprowadzenie skutecznego marketingu spó³ki i oferty sprzeda¿y jej akcji, niezbêdne by³o przygotowanie wielu, czêsto skomplikowanych dokumentów prawnych, z których najbardziej widocznym dla inwestorów jest prospekt emisyjny. Ten dokument zosta³ zatwierdzony przez luksemburskiego regulatora i „paszportowany" do Polski w wyj¹tkowo szybkim tempie. Bior¹c pod uwagê, ¿e to nasz zespó³ wspiera³ Allegro w przygotowaniu tego dokumentu i uzyskaniu jego zatwierdzenia, to myœlê, ¿e mo¿na uznaæ ten element procesu za najwa¿niejszy.

Wszystko przebieg³o zgodnie z planem czy by³y niespodzianki?

Ka¿da transakcja ma swój baga¿ wiêkszych czy mniejszych niespodzianek – tak samo jak w ¿yciu, zawsze zdarzaj¹ siê sytuacje niespodziewane. W tym procesie by³y te¿ oczywiœcie niespodzianki. Jest to ju¿ jednak przesz³oœæ, a teraŸniejszoœæ pokazuje, ¿e nie wp³ynê³y na debiut i jego sukces.

Czego mo¿e siê nauczyæ prawnik, uczestnicz¹c w takim przedsiêwziêciu?

Okres debiutu gie³dowego i przygotowañ do niego jest specyficzny nie tylko dla samego emitenta, ale tak¿e dla wszystkich zaanga¿owanych doradców. To okres wytê¿onej pracy oraz poczucia wielkiej odpowiedzialnoœci. Ka¿dorazowo jest to lekcja pokory i pracy zespo³owej. Najwa¿niejsze jest to, ¿eby wszyscy mieli jeden cel i niezale¿nie od okolicznoœci oraz pory dnia lub niestety czêsto tak¿e nocy zawsze, jak powiedzieliby fani futbolu, grali do jednej bramki.

Jaka nauka p³ynie dla pani jako partnera zarz¹dzaj¹cego Clifford Chance w Warszawie?

Ta transakcja utwierdzi³a mnie w przekonaniu, ¿e jeœli wszyscy doradcy prawni – w tym wypadku nasz zespó³ dzia³aj¹cy dla emitenta oraz Allen & Overy i Greenberg Traurig reprezentuj¹cy banki – oraz wszyscy inni doradcy i podmioty uczestnicz¹ce w projekcie, jak audytorzy, doradcy podatkowi czy doradcy PR, dzia³aj¹ zespo³owo, dziel¹ siê wiedz¹ i d¹¿¹ do wspólnego celu, mo¿emy nawet przenieœæ do Polski Himalaje.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team