Poland

Uciekła, by dołączyć do dżihadystów. Sąd zakazał powrotu

AFP

Urodzona w Wielkiej Brytanii kobieta, która jako uczennica wyjecha³a do Syrii, by przy³¹czyæ siê do Pañstwa Islamskiego, nie powinna mieæ mo¿liwoœci powrotu do Wielkiej Brytanii, by zaskar¿yæ odebranie jej obywatelstwa przez rz¹d, poniewa¿ stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa - orzek³ w pi¹tek S¹d Najwy¿szy Wielkiej Brytanii.

Shamima Begum opuœci³a Londyn w 2015 roku, gdy mia³a 15 lat i uda³a siê do Syrii z dwoma szkolnymi przyjació³mi. Bêd¹c tam, wysz³a za m¹¿ za bojownika Pañstwa Islamskiego. Urodzi³a troje dzieci, z których wszystkie zmar³y jako niemowlêta, a obecnie jest przetrzymywana w obozie dla uchodŸców w Syrii.

W 2019 roku pozbawiono j¹ brytyjskiego obywatelstwa ze wzglêdu na bezpieczeñstwo narodowe.

w pi¹tek S¹d Najwy¿szy jednog³oœnie uniewa¿ni³ decyzjê S¹du Apelacyjnego z zesz³ego roku, który orzek³, ¿e nale¿y kobiecie pozwoliæ na powrót do kraju, aby mog³a odwo³aæ siê od decyzji ws. odebrania obywatelstwa.

- Prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sporu nie jest wa¿niejsze ni¿ inne wzglêdy, takie jak bezpieczeñstwo spo³eczeñstwa - powiedzia³ Robert Reed, prezes S¹du Najwy¿szego.

Rzecznik premiera poinformowa³, ¿e Boris Johnson z zadowoleniem przyj¹³ orzeczenie s¹du. Doda³, ¿e priorytetem rz¹du jest "utrzymanie bezpieczeñstwa narodowego". 

Sprawa Begum sta³a siê przedmiotem gor¹cej debaty w Wielkiej Brytanii, dziel¹c tych, którzy twierdz¹, ¿e porzuci³a swoje prawo do obywatelstwa, podró¿uj¹c, aby do³¹czyæ do bojowników, z osobami, które twierdz¹, ¿e nie powinna zostaæ bezpañstwowcem.

Obroñcy praw cz³owieka uwa¿aj¹, ¿e Wielka Brytania ma obowi¹zek sprowadziæ Begum i innych w podobnej sytuacji i œcigaæ ich za wszelkie przestêpstwa, które mogli pope³niæ, zamiast pozostawiaæ ich za granic¹.

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully