Poland

Ubezpieczyciele w Europie korzystają na pandemii

Kiedy 8-letnia Ainara Fuentes zachorowa³a w ubieg³ym roku na zapalenie ucha, rodzice zabrali j¹ do publicznego szpitala w Valdeolmos Alalparddo, na przedmieœciach Madrytu.. Dowiedzieli siê tam, ¿e szpital przyjmuje innych pacjentów poza covidowymi dwa razy w tygodniu, wiêc musieli skorzystaæ z teleporady. Dziewczynka wyzdrowia³a, ale jej rodzice, Diana i Javier postanowili, jak setki tysiêcy mieszkañców Europy Zachodniej, wykupiæ prywatne ubezpieczenie na zdrowie, uzupe³niaj¹ce opiekê pañstwow¹ — opisuje Reuter

- Nasz rejonowy szpital zajmuje siê zasadniczo pacjentami na koronawirusa, a my chcemy mieæ wiêcej opcji — stwierdzi³a Diana (40 lat). W samej tylko Hiszpanii niemal 470 tys. ludzi wykupi³o w ubieg³ym roku polisy na ochronê zdrowia, nast¹pi³ ich wzrost o 47 proc. wobec 2019 r.

W s¹siedniej Portugalii Pedro Leitao (44) kupi³ prywatn¹ polisê zdrowotn¹ dla 84-letniej matki, która w listopadzie mia³a wylew i zabrano j¹ na OIOM zat³oczonego nie-covidowego szpitala publicznego w Lizbonie. — Szpitale publiczne s¹ przepe³nione, ryzyko zara¿enia siê tam jest ogromne. By³bym nieodpowiedzialny, gdybym nie kupi³ polisy dla mojej mamy — powiedzia³ Pedro.

Frank Calderón, szef dzia³u ochrony zdrowia w najwiêkszym w Hiszpanii towarzystwie ubezpieczeniowym Mapfre, którego polisê wybra³a rodzina Fuentesów, stwierdzi³, ¿e wiêkszoœæ nowych klientów to rodziny z ma³ymi dzieæmi. — Ludzie szukaj¹ elastycznoœci i wyboru — doda³.

We Francji, gdzie nie ma jeszcze danych sektorowych dla 2020 r., towarzystwo AXA poda³o w ubieg³ym tygodniu, ¿e przychody ze sprzeda¿y polis na ochronê zdrowia wzros³y o 6 proc. wobec generalnego spadku o 4 proc. W Niemczech liczba takich prywatnych polis zwiêkszy³a siê w ubieg³ym roku o 1,8 proc. do 36 mln pozwalaj¹c zwiêkszyæ wp³ywy ze sk³adek o 3,8 proc. do 42,6 mld euro.

Ubezpieczenie od ochrony zdrowia by³o w istocie jednym z niewielu dodatnich skutków pandemii dla europejskich firm ubezpieczeniowych. Generalne przychody ze sk³adek zmala³y wraz z dochodami klientów, natomiast roszczenia wynikaj¹ce z pandemii, podobnie jak za szkody wywo³ane przez kataklizmy przyrody, wzros³y do setek miliardów euro i to nie koniec tego.

W Portugalii ³¹czne przychody z wykupu polis zmala³y o 18,7 proc. do 9,9 mld euro, ze sk³adek na ubezpieczenia na ¿ycie o 50 proc., natomiast przychody z ubezpieczeñ zdrowotnych wzros³y o 8,3 proc. do rekordowych 949 mld euro — stwierdzi³ urz¹d nadzoru tego rynku, ASF. W Hiszpanii sk³adki od ubezpieczeñ na ochronê zdrowia wzros³y o 5,1 proc., zaœ ³¹czne zmala³y o 8,3 proc. g³ównie z powodu ubezpieczeñ na ¿ycie, motoryzacyjnych i korporacyjnych — poda³a bran¿owa organizacja UNESPA.

- Prywatne szpitale uzupe³niaj¹ potrzeby czêœci ludnoœci, zw³aszcza w czasach kryzysu, kiedy popyt zwiêksza presjê na szpitale publiczne — stwierdzi³ Pedro Carvalho, prezes Tranquilidade, drugiego w Portugalii najwiêkszego towarzystwa pod wzglêdem sk³adek, nale¿¹cego do w³oskiego Generali.

Nawet jeœli pandemia zacznie s³abn¹æ dziêki programom szczepieñ., to firmy ubezpieczeniowe widz¹ przysz³oœæ w polisach na ochronê zdrowia nie tylko dlatego, ¿e publiczne szpitale bêd¹ mieæ ogromne zaleg³oœci w terapiach i operacjach odroczonych z powodu pandemii. „Nie ma ¿adnych sugestii, by obecny wzrost nie trwa³ nadal, przynajmniej w najbli¿szych latach” — uwa¿a portugalski ASF.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud