Poland

Ubezpieczenie od COVIDu stałym elementem urlopów

Pla¿a w Tel Awiwie

AFP

Wykupione polisy ubezpieczeñ od z³apania koronawirusa staj¹ siê coraz bardziej nieodzowne, wraz z paszportami, do spêdzenia urlopu na s³oñcu. S¹ te¿ gratk¹ do ubezpieczycieli, bo coraz wiêcej krajów ¿¹da tego.

Linie lotnicze odnotowuj¹ wzrost rezerwacji do niektórych regionów, co budzi nadzieje na odrodzenie siê latem ruchu w powietrzu, ale te¿ wywo³uje niepokój w miejscach wypoczynku, kto bêdzie p³aciæ za chorych urlopowiczów. Kilkanaœcie krajów, od Aruby po Tajlandiê, wymaga od przybyszów posiadania ubezpieczenia na COVID-19, Jordania jest kolejnym, który rozwa¿a tak¹ ochronê — powiedziano Reuterowi.

Rynek wszelkiego rodzaju ubezpieczeñ na koronawirusa w podró¿ach szacuje siê na 30-40 mld dolarów rocznie — wynika z danych doradcy w zakresie takich ubezpieczeñ, Robyna Ingle, a tak¹ ochronê gwarantuj¹ np. AXA czy AIG. Wzrost popytu na takie ubezpieczenia mo¿e te¿ oznaczaæ, ¿e towarzystwa bêd¹ musia³y wyp³acaæ du¿e sumy, gdyby kolejna fala zaka¿eñ doprowadzi³a do du¿ej liczby odwo³ywania wyjazdów albo du¿ej liczby chorych turystów.

- Ubezpieczenia wyjazdów i us³ugi ochronne rosn¹ w rytmie wznawiania podró¿y — stwierdzi³ Dan Richards, prezes firmy oceny ryzyka w podró¿y i zarz¹dzania kryzysowego Global Rescue. Polisy ubezpieczenia na COVID-19 obejmuj¹ zwykle koszty leczenia do 100 tys. dolarów, mog¹ obejmowaæ koszty testów i us³ug (transport do kraju, pogrzeb na miejscu, kremacja). Te elementy wprowadzone w po³owie 2020 r. mog¹ byæ dodatkami do polisy albo odrêbnymi polisami obejmuj¹cymi chorobê lub kwarantannê.

Jeremy Marchland, prezydent firmy ubezpieczaj¹cej podró¿e Seven Corners z Indiany uwa¿a, ¿e teraz wyje¿d¿aj¹cy „bêd¹ bardziej sk³onni do ubezpieczania siê", bo coraz wiêcej krajów wymaga ochrony przed wirusem. Pakiet ubezpieczenia obejmuj¹cego ochronê podró¿y, pokrycie kosztów leczenia na koronawirusa, ochronê baga¿u i rzeczy osobistych kosztuje zwykle 4-8 proc. wartoœci wyjazdu w dolarach — wyjaœni³.

Pandemia mocno ograniczy³a wyjazdy, natomiast popyt na ubezpieczenia stworzy³ szansê dla sektora ubezpieczeñ oraz niszê oferuj¹c¹ nowe produkty. Np. Seven Corners wprowadzi³a w czerwcu opcjonalne ubezpieczenie lekarskie pokrywaj¹ce wydatki zwi¹zane z leczeniem koronawirusa. Do koñca roku ten produkt zapewni³ ok. 80 proc. ³¹cznej sprzeda¿y polis na ochronê stanu zdrowia. Firma zanotowa³a tak¿e wzrost o 20 proc. kupowania w 2020 r. drogich polis z mo¿liwoœci¹ anulowania w ka¿dej chwili kosztów zwi¹zanych z wirusem.

Niektóre kraje wymagaj¹ od przybywaj¹cych posiadania ubezpieczenia, w³¹czonego do op³aty za wystawienie wizy wjazdowej albo okazania dowodu posiadania ubezpieczenia — poda³o towarzystwo World Nomads. Jordania zastanawia siê nad obowi¹zkow¹ sta³¹ op³at¹, program organizacji turystycznej, w cenie do 100 dolarów od osoby, obejmuje niektóre wypadki i choroby (np. COVID).

Frank Comito, specjalny doradca Karaibskiego Zrzeszenia Hoteli i Turystyki (CHTA) powiedzia³, ¿e niektórzy podró¿uj¹cy „za grosik" narzekaj¹ na obowi¹zkowe ubezpieczenie. A niektóre kraje mog¹ z tego zrezygnowaæ lub z³agodziæ wymogi, bo „odchodzimy od pandemii". Jordañczyk Taleb Rifai, by³y sekretarz generalny Œwiatowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) spodziewa siê, ¿e ubezpieczenia bêd¹ nadal wymagane, bo „zapewnienie szczepionek na œwiecie zajmie wiele lat".

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section