Poland

Ubezpieczenie domu przyda się na jesienną falę zniszczeń

MP Ubezpieczenia

Mimo corocznych „fali” zniszczeñ nieruchomoœci, która ma miejsce w okresie jesiennym, istnieje ca³kiem niema³a grupa Polaków, która decyduje siê nie ubezpieczyæ swojego maj¹tku.

Adobe Stock

Warto zadbaæ o odpowiednie ubezpieczenie domu. Sprawdzamy jak wybraæ odpowiedni¹ polisê.

Dom – nasze marzenie o „w³asnym k¹cie”, które nierzadko realizujemy na kredyt, to miejsce, w którym powinniœmy czuæ siê bezpiecznie. Jednak ten spokój mo¿e zostaæ zachwiany zdarzeniami, które trudno przewidzieæ i na które, niestety, nie mamy wp³ywu. A jesieni¹ ich nie brakuje: intensywne opady deszczu, które szybko mog¹ zmieniæ siê w powódŸ, po¿ary wywo³ane uderzeniem pioruna, silne wiatry, a nawet tr¹by powietrzne. Pogoda tak¿e w naszej szerokoœci geograficznej staje siê coraz bardziej nieprzewidywalna i przez niespodziewane dzia³anie si³ natury mo¿emy straciæ dobytek ¿ycia. Nie zawsze udaje siê uchroniæ przed takimi zdarzeniami, ale mo¿emy z pewnoœci¹ zabezpieczyæ siê przed finansowymi skutkami takich sytuacji.

Dlatego warto zadbaæ o odpowiednie ubezpieczenie domu. Jak wybraæ polisê? Czy sk³adka ubezpieczenia musi byæ wysoka?

Jaki zakres ochrony

Decyduj¹c o wyborze ubezpieczenia nieruchomoœci, w pierwszej kolejnoœci powinniœmy zastanowiæ siê, co dok³adnie chcielibyœmy obj¹æ ochron¹, bo ta powinna byæ dopasowana do naszych potrzeb. Przyk³adowo – je¿eli mieszkamy w domu jednorodzinnym na tzw. szlaku tr¹b powietrznych, powinniœmy siê zabezpieczyæ przed konsekwencj¹ silnych wiatrów mog¹cych uszkodziæ dach. Poszycie dachowe to niejedyne nasze zmartwienie. Silne wiatry mog¹ spowodowaæ równie¿ upadek drzewa, bezpoœrednie zagro¿enie naszej nieruchomoœci i skutkowaæ np. wybiciem okien czy nawet uszkodzeniem elewacji. Z kolei, gdy nasz dom znajduje siê na terenach zalewowych, regularnie nêkanych przez powodzie, które wystêpuj¹ nie tylko wczesn¹ wiosn¹ po roztopach, ale coraz czêœciej tak¿e jesieni¹, bêdziemy potrzebowaæ innej ochrony ni¿ w przypadku, gdybyœmy mieszkali na wzniesieniu. Je¿eli posiadamy gara¿, pomieszczenia i budynki gospodarcze, szklarnie, przybudówki, itp. wybieraj¹c ubezpieczenie, powinniœmy siê upewniæ, ¿e wspomniane pomieszczenia tak¿e zostan¹ objête ochron¹.

– Wybieraj¹c zakres ubezpieczenia, pamiêtamy, ¿e wp³ywa on bezpoœrednio na koszt naszej polisy. Wa¿ne jest wiêc, by by³ odpowiednio dopasowany, zarówno do naszych potrzeb, jak i mo¿liwoœci finansowych. Je¿eli bêdzie zbyt szeroki, mo¿e okazaæ siê, ¿e sk³adka za ubezpieczenie (op³acana jednorazowo – na ca³y rok lub w kilku wygodnych ratach) bêdzie du¿ym obci¹¿eniem dla naszego bud¿etu. Z kolei, je¿eli zdecydujemy siê na polisê o zbyt ma³ym zakresie ochrony i sumie, pieni¹dze otrzymane z tytu³u ubezpieczenia mog¹ nie pokryæ wszystkich kosztów zwi¹zanych z usuniêciem szkód. Warto w tym przypadku trzymaæ siê zasady z³otego œrodka. Je¿eli sami nie potrafimy lub nie chcemy tego zrobiæ, warto skorzystaæ z pomocy poœrednika finansowego – podpowiada Leszek Ziêba, ekspert Zwi¹zku Firm Poœrednictwa Finansowego.

–  Z jego wsparciem wybierzemy nie tylko w³aœciwy zakres ochrony, ale tak¿e sumê polisy (to drugi element wp³ywaj¹cy w najwiêkszym stopniu na koszt ubezpieczenia), dziêki której bêdziemy mogli usun¹æ skutki nieprzewidzianych zdarzeñ, a sk³adka nie bêdzie zbyt wielkim wysi³kiem finansowym – dodaje Ziêba.

Ponadto, nale¿y byæ œwiadomym faktu, ¿e ostateczny koszt sk³adki ubezpieczeniowej bêdzie równie¿ uzale¿niony od wartoœci nieruchomoœci, któr¹ chcemy obj¹æ ochron¹.

Ubezpieczyciel z pewnoœci¹ weŸmie pod uwagê takie aspekty, jak rok budowy domu, jego stan czy ca³kowita powierzchnia u¿ytkowa. Niemniej istotne s¹ u¿yte materia³y u¿yte do konstrukcji budynku, lokalizacja (wieœ/miasto), a tak¿e liczba lokatorów czy zabezpieczenia w³asne.

Ubezpieczenie od kradzie¿y

Zerwanie dachu, uszkodzenie konstrukcji budynku, bêd¹ce skutkiem tr¹by powietrznej czy zaprószenie ognia z powodu silnych wy³adowañ atmosferycznych nie wyczerpuj¹ zbioru wszystkich nieprzewidzianych sytuacji, które mog¹ okazaæ siê dla nas bardzo kosztowne w skutkach. Dlatego wybieraj¹c ubezpieczenie domu, które ma nas zabezpieczyæ przed negatywnymi nastêpstwami jesiennych anomalii pogodowych, warto zdecydowaæ siê na takie rozwi¹zanie, które zabezpieczy nas tak¿e na wypadek kradzie¿y i zniszczenia naszego mienia. Zagro¿enie jest realne. Wed³ug danych Komendy G³ównej Policji, w Polsce w 2019 roku stwierdzono blisko a¿ 70 tysiêcy kradzie¿y z w³amaniem. W rzeczywistoœci zjawisko jest jeszcze wiêksze, poniewa¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e statystyki dotycz¹ spraw oficjalnie zg³oszonych. W³¹czenie do polisy ubezpieczeniowej zapisów dotycz¹cych kradzie¿y, w³amania, kradzie¿y z w³amaniem – towarzystwa ubezpieczeniowe równie¿ dok³adnie okreœlaj¹ tê kwestiê – daje nam mo¿liwoœæ uzyskania odszkodowania, które pozwoli np. odkupiæ utracone rzeczy.

– Pamiêtajmy jednak, ¿e je¿eli chcemy obj¹æ ubezpieczeniem drogocenne przedmioty, np. dzie³a sztuki czy kosztown¹ bi¿uteriê, trzeba dokonaæ oddzielnego zapisu w umowie. Bêdzie to tzw. ubezpieczenie ruchomoœci specjalnych. Jeœli ich wartoœæ bêdzie przekraczaæ okreœlony limit wyznaczony przez ubezpieczyciela, konieczne jest sporz¹dzenie dok³adnej listy cennych przedmiotów objêtych polis¹ nawet wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ – wskazuje Leszek Ziêba.

Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e z³odzieje podczas w³amania nie tylko wyjd¹ z naszego domu z cennymi przedmiotami, ale tak¿e zdewastuj¹ nieruchomoœæ, któr¹ po takich „odwiedzinach” bêdzie wymagaæ gruntownego remontu.

– Je¿eli chcemy unikn¹æ dodatkowych kosztów zwi¹zanych z tym faktem, warto wybraæ ubezpieczyciela, który oferuje ubezpieczenie od dewastacji i zniszczeñ spowodowanych w³amaniem. Zrekompensuje ono koszt zwi¹zany np. ze wstawieniem nowych szyb czy drzwi – dodaje ekspert.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e odszkodowanie bêdzie wyp³acone pod pewnymi warunkami. Jeszcze przed zakupem ubezpieczenia, które bêdzie chroniæ przed nastêpstwami kradzie¿y, musimy zadbaæ o w³aœciwe zabezpieczenie domu. Przyk³adowo – nasze cztery œciany musz¹ byæ chronione atestowanymi zamkami, a zamontowane okna nie powinny w jakikolwiek sposób u³atwiaæ dostania siê do naszego domu osobom trzecim z zewn¹trz. Je¿eli nie bêdziemy przestrzegaæ tych zasad i dojdzie do w³amania, mo¿emy mieæ problem z otrzymaniem odszkodowania.

Ubezpieczenie domu stanowi nie tylko wsparcie finansowe, dziêki któremu pokryjemy koszty zwi¹zane z remontem czy jego odbudow¹. Na rynku znajdziemy równie¿ takie polisy, które gwarantuj¹ zastêpcze lokum w takim okresie, czyli pozwalaj¹ np. na zatrzymanie siê w hotelu na koszt ubezpieczyciela.

– Dlatego wybieraj¹c odpowiedni¹ ochronê, upewnijmy siê czy ubezpieczenie obejmuje równie¿ zwrot kosztów nie tylko zatrzymania siê w hotelu, ale równie¿ najmu mieszkania zastêpczego lub domu. Dziêki temu, w czasie remontu i koniecznych prac bêdziemy mieszkaæ w komfortowych warunkach i bêdziemy mogli skupiæ siê na w³asnych obowi¹zkach, nie martwi¹c siê o dach nad g³ow¹ i nie uiszczaj¹c za to ¿adnych dodatkowych op³at – wyjaœnia Ma³gorzata Turska, z ZFPF.

Wsparcie na co dzieñ z polisy

Je¿eli zdecydujemy siê na ubezpieczenie w wersji rozszerzonej, bêdziemy mogli wybraæ równie¿ „dodatki”, z których bêdziemy mogli korzystaæ na co dzieñ. Jednym z nich jest np. pakiet Home Assistance.

– Takie rozwi¹zanie gwarantuje nam pomoc np. przy naprawie sprzêtu RTV i AGD, dostêp do specjalistów – elektryków, hydraulików czy nawet pakiet medyczny w postaci domowych wizyt lekarskich, dostaw leków do domu, itp. Mo¿liwoœci jest naprawdê wiele i to od konkretnej firmy ubezpieczeniowej zale¿y, co dok³adnie znajdzie siê w danej ofercie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Home Assistance nie wystêpuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy, ale jako dodatek do wybranej ju¿ polisy – komentuje Turska.

Uwaga kredytobiorcy

Mimo corocznych „fali” zniszczeñ nieruchomoœci, która ma miejsce w okresie jesiennym, istnieje ca³kiem niema³a grupa Polaków, która decyduje siê nie ubezpieczyæ swojego maj¹tku.

Jednak s¹ osoby, które i tak nie unikn¹ takiego kroku. Mowa tu osobach, które zakupi³y b¹dŸ zbudowa³y dom finansuj¹c go poprzez kredyt hipoteczny.

– Budynek mieszkalny powinien byæ objêty obowi¹zkowym ubezpieczeniem w przypadku zakupu lub budowy go na kredyt. Bank na mocy udzielonego kredytu ¿¹da zabezpieczenia danej nieruchomoœci, co w praktyce oznacza, ¿e oczekuje, by kredytobiorca ubezpieczy³ go na sto procent wartoœci oraz op³aci³ sk³adkê za zawart¹ polisê. Przy czym jej beneficjentem nie mo¿e byæ wspomniany, a bank udzielaj¹cy finansowania – na jego rzecz ustanawia siê hipotekê na danej nieruchomoœci. Polisa z cesj¹ na bank, bo o niej mowa, to standardowa procedura stosowana w przypadku ubezpieczania domów zakupionych czy wybudowanych na kredyt – mówi  Ma³gorzata Turska.

Jak dodaje dziêki zastosowaniu takiego rozwi¹zania, mo¿liwe jest przeniesienie praw p³yn¹cych z polisy na bank. Cesja ma s³u¿yæ zabezpieczeniu nieruchomoœci, a ona z kolei jest zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Je¿eli ulegnie zniszczeniu w jakiejkolwiek formie, dla banku nie bêdzie ju¿ przedstawiaæ zabezpieczenia w pe³nej wartoœci wartoœci, wiêc kredytodawca zabezpiecza siê na tak¹ okolicznoœæ koniecznoœci¹ wykupienia odpowiedniej polisy przez kredytobiorcê.

– Ten z kolei powinien równie¿ pamiêtaæ, by rozszerzyæ ochronê nieruchomoœci, poza obowi¹zek nak³adany przez kredytodawcê, o elementy które wynikaj¹ z u¿ytkowania mieszkania/domu np. ruchomoœci domowe (tj. wyposa¿enie–meble, sprzêt AGD, rzeczy osobiste lub inne wartoœciowe przedmioty) – przed zniszczeniem lub kradzie¿¹, oraz nie zapominaæ o odpowiedzialnoœci cywilnej (chroni¹cej chocia¿by przed tzw. zalaniem), czy wspomnianym wy¿ej Assistance – t³umaczy Turska

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?