Poland

Ubezpieczenia. Co zmieni się dla klientów w 2021

MP Ubezpieczenia

Ubezpieczenia. Podczas pandemii dla co drugiej osoby zdrowie i rodzina zyska³y na znaczeniu

Adobe Stock

Wy¿sze op³at za brak OC w 2021

A¿ 80 proc. Polaków wymienia zdrowie i rodzinê jako najwa¿niejsze wartoœci – wynika z badania systemu wartoœci i stylu ¿ycia Polaków przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia przy wspó³pracy z Ergo Hesti¹. Nie zawsze by³o to a¿ tak oczywiste.

Wielu z nas otwarcie przyznaje, ¿e rok 2020 zmieni³ ich postrzeganie œwiata.

Podczas pandemii dla co drugiej osoby zdrowie i rodzina zyska³y na znaczeniu. Ponad po³owa Polaków (55 proc.) deklaruje tak¿e, ¿e bardzo wa¿ne jest dla nich bezpieczeñstwo finansowe. Dla 43 proc. wartoœæ ta sta³a siê istotniejsza w ostatnim pó³roczu. Ograniczenia w poruszaniu siê prze³o¿y³y siê z kolei na nasze nastawienie do wolnoœci osobistej. Jest ona obecnie najwa¿niejsza dla 44 proc. osób, a dla 37 proc. zyska³a na znaczeniu w ostatnich miesi¹cach. To znajduje odzwierciedlenie w ubezpieczeniach.

Pandemia pokazuje, ¿e zdrowie, ¿ycie i zabezpieczenie finansowe s¹ niezwykle wysoko w hierarchii naszych realnych potrzeb. Têsknimy oczywiœcie za podró¿ami, rozrywkami, za swoimi hobby, ale widzimy je we w³aœciwej perspektywie. Ciekawe, czy ta zmiana percepcji prze³o¿y siê na decyzje, tak¿e dotycz¹ce ubezpieczeñ. Mamy szansê przekonaæ ludzi do lepszej ochrony ubezpieczeniowej, zw³aszcza w zakresie potrzeb zdrowotnych. Nasi agenci sygnalizuj¹, ¿e pod wp³ywem pandemii klienci rozmawiaj¹ o mo¿liwoœciach zapewnienia sobie œrodków na leczenie powa¿nych chorób, rehabilitacjê, rekompensatê utraconych dochodów – mówi Jolanta Karny, wiceprezes Avivy.

Nowe potrzeby

Obecna sytuacja wp³ywa równie¿ na rozszerzanie zakresów oferowanych produktów ubezpieczeniowych. – Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e pojawi¹ siê nowe rozwi¹zania, które w momencie ograniczonej mobilnoœci i ograniczonym dostêpie do us³ug, np. medycznych, bêd¹ wspiera³y klientów ubezpieczycieli, np. w æwiczeniach rehabilitacyjnych organizowanych online, oczywiœcie w sytuacjach, gdy jest to mo¿liwe – prognozuje Jakub Janecki, dyrektor Departamentu Ubezpieczeñ Maj¹tkowych i Komunikacyjnych w Generali.

Praca zdalna zastosowana przez czêœæ firm oraz potrzeba zachowania bezpieczeñstwa wp³ywaj¹ równie¿ na mniejsze obci¹¿enie komunikacji miejskiej. Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e wiosn¹ tego roku widoczny ju¿ od kilku lat wzrost zainteresowania rowerami spowoduje, ¿e sprzeda¿ ich bêdzie notowaæ rekordy. Wiele osób przesiad³o siê na rowery, ¿eby poprawiæ swoj¹ odpornoœæ i kondycjê, a teraz do³¹czyli do nich ci, którzy bêd¹ chcieli zachowaæ dystans podczas codziennego przemieszczania siê i za³atwiania spraw. Ubezpieczyciele to okazja do poszerzenia oferty dla tej grupy osób.

Ograniczenie ruchu samochodowego i mniejsza liczba wypadków wp³yn¹ na ceny polis komunikacyjnych.

– Przez ca³y miniony rok Polacy jeŸdzili mniej, mniej zatem by³o wypadków, co widaæ by³o ju¿ w drugiej po³owie 2020 roku po transakcjach na portalu Porówneo. Skoro i w ten rok wchodzimy z lockdownem, to kierowcy mog¹ siê spodziewaæ dalszej obni¿ki cen polis – mówi Wojciech Rabiej, prezes porównywarki ubezpieczeñ Porówneo.

Trzeba siê liczyæ natomiast z tym, ¿e sk³adki w innych ubezpieczeniach maj¹tkowych, takich jak polisy dla nieruchomoœci, pójd¹ w górê. Wy¿sza œmiertelnoœæ oraz rosn¹ca liczba chorych wp³yn¹ te¿ negatywnie na ceny polis na ¿ycie oraz zdrowotnych.

W minionym roku rozwinê³a siê zdalna sprzeda¿ ubezpieczeñ i ten trend siê utrzyma prawdopodobnie tak¿e po zakoñczeniu pandemii.

– W 2021 roku klienci mog¹ spodziewaæ siê, ¿e ubezpieczyciele bêd¹ w dalszym ci¹gu inwestowali w nowe technologie, by w bezpieczny sposób zawieraæ umowy ubezpieczenia – przewiduje Jakub Janecki.

W ubieg³ym roku Polacy czêœciej kupowali polisy zdalnie, ale robili to za poœrednictwem agentów. Teraz czas na kolejny krok, czyli samodzielny wybór ubezpieczeñ, dostêpnych na stronach internetowych towarzystw oraz porównywarek.

– Perspektywicznym kierunkiem jest zg³aszanie online szkód i roszczeñ, a tak¿e ich samodzielna likwidacja, przyspieszaj¹ca wyp³atê odszkodowania lub œwiadczenia. Narzêdzia cyfrowe wspieraj¹ te¿ poœredników i poszerzaj¹ ich mo¿liwoœci dzia³ania – podkreœla Jolanta Karny.

Z ka¿dym rokiem je¿d¿enie samochodem bez polisy OC jest mniej op³acalne

Roœnie skutecznoœæ wykrywania nieubezpieczonych kierowców przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a kary za brak OC, zale¿ne od wysokoœci minimalnego wynagrodzenia, rosn¹ wraz z tym wynagrodzeniem.

W zale¿noœci od okresu bez polisy OC dla samochodu osobowego w 2021 r. kary wynosz¹: 1–3 dni braku OC – 1120 z³, 4–14 dni braku OC – 2800 z³, powy¿ej 14 dni braku OC – 5600 z³. W przypadku samochodu ciê¿arowego kary te wynosz¹ odpowiednio: 1680 z³, 4200 z³ i 8400 z³, a dla pozosta³ych pojazdów odpowiednio: 190 z³, 470 z³ i 930 z³ w zale¿noœci od czasu pozostawania bez ubezpieczenia.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation