Poland

Uber z wirtualną kasą. Tak będziemy jeździć od stycznia?

Jason Alden/Bloomberg

Od nowego roku zacznie obowi¹zywaæ znowelizowana Ustawa o Transporcie Drogowym. Przepisy, tzw. Lex Uber, mia³y wejœæ w ¿ycie w kwietniu br., ale przesuniêto je na paŸdziernik, a finalnie na 1 stycznia 2021 r.

Jednym z za³o¿eñ nowych regulacji jest zrównanie przewoŸników, takich jak Uber czy Bolt, z taksówkami. Kierowcy musz¹ posiadaæ licencjê taxi i oznakowany pojazd. Ale na tym nie koniec. Wprowadzono bowiem mo¿liwoœæ rozliczania przejazdów za pomoc¹ aplikacji mobilnej, pod³¹czonej do tzw. kasy wirtualnej.

Problem w tym, ¿e dot¹d nie by³o certyfikowanych rozwi¹zañ tego typu, rozliczanie kursów zamawianych przez aplikacjê, bez taksometru i fizycznej kasy fiskalnej, by³oby wiêc niemo¿liwe. Na miesi¹c przed wejœciem Lex Uber w ¿ycie pojawiaj¹ siê pierwsze rozwi¹zania. Dostawcy rozwi¹zañ fiskalnych pracowali nad nimi od miesiêcy. Uber og³osi³ dziœ, ¿e testuje w³aœnie system rozwijany wspólnie z firm¹ Elzab. Platforma ³¹cz¹ca pasa¿erów z kierowcami podaje, ¿e pasa¿erowie z góry znaj¹ kwotê, któr¹ bêd¹ musieli zap³aciæ za przejazd, lecz tak¿e po ka¿dym kursie otrzymaj¹ rachunek w formie elektronicznej, na podany wczeœniej adres email. Co wiêcej, wchodz¹c na swoje konto w aplikacji mog¹ pobraæ fakturê z ka¿dego kursu.

Przy swojej wirtualnej kasie Uber i Elzab konsultuj¹ rozwi¹zanie z Ministerstwem Finansów oraz G³ównym Urzêdem Miar, który certyfikuje takie systemy. – Projekt kasy wirtualnej dla przewoŸników, nad którym wspó³pracowaliœmy przez ostatnie miesi¹ce z firm¹ Uber, to bez w¹tpienia innowacyjne rozwi¹zanie nie tylko w skali kraju, ale tak¿e na tle innych pañstw w Europie. Na rozwi¹zanie e-fiskalizacyjne czeka ca³a bran¿a przewozowa – komentuje Jan Siwy, dyrektor dzia³u badawczo-rozwojowego Elzabu.

Uber i Elzab spodziewaj¹ siê certyfikacji systemu w najbli¿szych tygodniach. – Jesteœmy bli¿ej zapewnienia trwa³ego i certyfikowanego rozwi¹zania e-fiskalizacyjnego. Testy w rzeczywistych warunkach pomog¹ nam wykluczyæ ewentualne problemy – dodaje Micha³ Konowrocki, dyrektor zarz¹dzaj¹cy w Uber Polska.

Football news:

De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well
Manchester United won a Premier League match for the 94th time, conceding first. This is a record of the tournament