Poland

U.S. Travel Association: Turystyka nie może czekać na szczepionkę

Amerykañska i œwiatowa gospodarka nie mog¹ po prostu czekaæ na szczepionkê przeciwko covidowi-19, by wznowiæ miêdzynarodowy ruch turystyczny – mówi prezes amerykañskiego stowarzyszenia U.S. Travel Association.

Prezes amerykañskiego stowarzyszenia bran¿y turystycznej U.S. Travel Association, Roger Dow, wyda³ oœwiadczenie z okazji pierwszych lotów pilota¿owych w ramach projektu „Common Pass” – rozwi¹zania technologicznego, które ma w przysz³oœci u³atwiæ podró¿e zagraniczne w czasach koronawirusa. „Amerykañska i œwiatowa gospodarka nie mog¹ po prostu czekaæ na szczepionkê przeciwko covidowi-19, by wznowiæ miêdzynarodowy ruch turystyczny, a nowoczesne rozwi¹zania i wdra¿anie najlepszych praktyk medycznych musz¹ wyznaczaæ drogê ku przysz³oœci” – czytamy w informacji.

U.S. Travel Association przy³¹czy³o siê te¿ do innych 19 organizacji, które wystosowa³y oficjalne pismo do ministra zdrowia i opieki spo³ecznej Alexa Azara, minister transportu Elaine Chao oraz do p.o. ministra bezpieczeñstwa narodowego Chada Wolfa, w którym domagaj¹ siê odst¹pienia od kwarantanny i zniesienia zakazów podró¿owania na rzecz testów na koronawirusa.

Autorzy podkreœlaj¹, ¿e amerykañska gospodarka nie odrodzi siê w pe³ni do momentu wznowienia normalnego funkcjonowania turystyki. Od pocz¹tku marca z powodu pandemii tamtejsze firmy turystyczne straci³y 415 miliardów dolarów, a w takich stanach jak Hawaje, Nowy Jork, Massachusetts i Illinois przychody z tytu³u wydatków na podró¿e spad³y o 50 procent.

Sygnatariusze pisma podkreœlaj¹, ¿e coraz wiêcej rz¹dów na ca³ym œwiecie decyduje siê na tê formê zapobiegania rozprzestrzenianiu siê choroby i przypominaj¹ wyniki badania przeprowadzonego przez firmê Engagious. Pokazuj¹ one, ¿e prawie jedna trzecia podró¿nych z wiêkszym prawdopodobieñstwem zdecydowa³aby siê polecieæ na trasie krajowej, jeœli wszyscy pasa¿erowie i pracownicy byliby przebadani pod k¹tem covidu-19.

„Bran¿a turystyczna nie odbije siê bez podró¿nych, a podró¿ni musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e ich wyjazdy s¹ bezpieczne. Dziêki testom prowadzonym przed wylotem i dostosowaniu protoko³ów sanitarnych na ca³ym œwiecie, bêdziemy mogli zacz¹æ odbudowywaæ zaufanie klientów i gospodarkê Stanów Zjednoczonych” – czytamy w liœcie.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record