Poland

Tysiące firm chcą zyskać na boomie w internecie

Handel

Adobe Stock

W 2020 r. powsta³o niemal 8 tys. nowych e-sklepów. Ten nowy rekord to wynik pandemii. Po jej cofniêciu trend mo¿e siê odwróciæ.

Wielotygodniowe zamkniêcie sklepów stacjonarnych spowodowa³o ponad 24-proc. wzrost wydatków internetowych w 2020 r. W sumie Polacy za produkty i us³ugi kupowane online mogli zap³aciæ nawet 100 mld z³, co zachêci³o wiele firm do wejœcia na rynek.

Sklepów przybywa

Zgodnie z baz¹ statystyki dzia³alnoœci gospodarczej na pocz¹tku stycznia 2021 r. liczba zarejestrowanych sklepów internetowych w Polsce wynosi blisko 44,5 tys. To w porównaniu z podobnym okresem roku ubieg³ego stanowi wzrost o 21,5 proc.

– W 2020 r. polscy przedsiêbiorcy zarejestrowali blisko 11,8 tys. nowych sklepów internetowych, wykreœlili dzia³alnoœæ ponad 4 tys. – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Bisnode Polska A Dun & Bradstreet Company, która zebra³a dane i udostêpni³a je tylko „Rzeczpospolitej".

Nie jest to rynek us³any ró¿ami. Sektor, jak ka¿dy inny, ma równie¿ swoje problemy. W ca³ym 2020 r. Polacy zawiesili dzia³alnoœæ blisko 5,6 tys. sklepów internetowych. – Z czego 1,2 tys. powróci³o na rynek, 320 upad³o i trwale zosta³o wykreœlonych, a 4,1 tys. pozostaje zawieszonych – dodaje Tomasz Starzyk.

– Masowe powstawanie nowych e-sklepów oznacza drastyczny wzrost konkurencji w wynikach wyszukiwania. Na pierwszej stronie wyników w Google'u pojawia siê tylko dziesiêæ pozycji, a w przypadku wielu zapytañ widgety Google'a ograniczaj¹ wyœwietlenia do zaledwie kilku wpisów organicznych – mówi Marek Stokowski, specialista ds. SEO w DevaGroup.

– Marki, którym zale¿y na poprawie widocznoœci witryny internetowej, s¹ zmuszone do intensyfikowania dzia³añ, a tym samym zwiêkszania bud¿etów na aktywnoœci SEO, szczególnie wtedy, kiedy roœnie liczba stron pozycjonuj¹cych siê za pomoc¹ tych samych s³ów kluczowych. W przypadku nowych e-sklepów sytuacja ta powoduje trudniejszy start – dodaje Stokowski.

Sklepom wyzwañ tak¿e nie brakuje i same wprowadzaj¹ wiele g³êbokich zmian. – Jednym z priorytetów jest precyzyjne profilowanie oferty sklepów. Merlin.pl ma byæ ekspertem w zakresie ksi¹¿ek, a Smarkacz.pl w ofercie artyku³ów dzieciêcych, zabawek, gier. Zespó³ pracuje nad tymi rozwi¹zaniami – mówi Przemys³aw ¯bikowski, prezes Merlin Group. – Sklep Nieprzeczytane.pl bêdzie oferowaæ ksi¹¿ki dla m³odszych. Dziêki temu ograniczymy wzajemn¹ konkurencjê sklepów – dodaje.

Klienci gotowi na nowe

– W e-commerce nie mówimy tylko o nowych podmiotach tworz¹cych platformy sprzeda¿owe, ale równie¿ o e-sklepach znanych marek. Poza tym na naszym rynku obecni s¹ duzi gracze, tacy jak Allegro oraz ju¿ niebawem Amazon. To wszystko sprawia, ¿e widocznoœæ oferty staje siê kluczowa i ka¿dy, kto zajmuje siê sprzeda¿¹ online, musi zaplanowaæ dzia³ania promuj¹ce i sklep, i konkretne produkty – mówi £ukasz Sztuczyñski, szef dzia³u SHOP+ w Mindshare Polska. – Oczekujemy szybkich i bezproblemowych zakupów, poniewa¿ maj¹ one zastêpowaæ codzienne wyjœcie do sklepu – dodaje.

Konsumenci s¹ te¿ gotowi na zmianê. Z badania UCE Research i SYNO Poland dla sklepu Z³ote Wyprzeda¿e wynika, ¿e 29 proc. w du¿ej czêœci zamieni³o tradycyjne zakupy na online. Jednoczeœnie wynika z niego, ¿e wœród konsumentów, którzy zmienili swoje przyzwyczajenia, a¿ 55,4 proc. zamierza wróciæ po pandemii do tradycyjnego sposobu robienia zakupów.

Innym wyzwaniem s¹ metody p³atnoœci, w których tak¿e widaæ sporo zmian. – Polacy na sta³e polubili e-commerce i bêd¹ chcieli w dalszym ci¹gu korzystaæ z jego mo¿liwoœci, równie¿ w przypadku dostêpu do nowoczesnych i bezpiecznych form p³atnoœci za zakupy – mówi Tomasz Hadzik, cz³onek zarz¹du PayPo, które ju¿ po œwiêtach ustanowi³o rekord 3 mln transakcji od pocz¹tku roku przy u¿yciu swoich odroczonych p³atnoœci. Pozwala to na kupno towaru, a zap³atê za niego do 30 dni póŸniej lub w ratach. Oferta dostêpna jest ju¿ na najpopularniejszej w Polsce platformie e-sklepów Shoper. Razem z tymi ju¿ wczeœniej korzystaj¹cymi z rozwi¹zania PayPo w sumie ponad 16 tys. e-podmiotów oferuje ju¿ opóŸnione p³atnoœci w tym systemie.

– Ciekaw¹ niewiadom¹ jest to, jak zachowa siê bran¿a odzie¿owa, która w styczniu znów notuje wzrost po lekkim spowolnieniu. Sama koñcówka roku, kiedy od 28 grudnia ponownie na zamkniêto galerie handlowe, dosz³o do lekkiego spadku internetowej sprzeda¿y asortymentu fashion – dodaje Hadzik.

Joanna Pieñkowska-Olczak prezes PayU SA

Polski rynek e-commerce staje siê coraz bardziej nasycony, zw³aszcza w 2020 r. liczba nowych sklepów internetowych poszybowa³a w górê. Pocz¹tkuj¹ce e-sklepy rywalizuj¹ dziœ o klienta nie tylko z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, ale te¿ z du¿ymi podmiotami, których marki przywykliœmy spotykaæ w galeriach handlowych. W czasie pandemii wdro¿enie strategii opartej na omnichannel sta³o siê dla nich jednym z najwa¿niejszych i najpilniejszych zadañ, co zaowocowa³o dalsz¹ cyfryzacj¹ biznesu, udoskonaleniem procesów sprzeda¿owych, logistycznych i p³atniczych. Co wiêcej, polscy konsumenci coraz czêœciej kupuj¹ online w sklepach zagranicznych, co dodatkowo zwiêksza konkurencjê.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7