Poland

Twórca PlayStation tworzy postcovidowe roboty

Bloomberg

Ken Kutaragi to twórca najbardziej znanego narzêdzia do cyfrowej rozrywki – PlayStation. Autor sukcesu Sony na rynku konsol, po latach pracy dla japoñskiego koncernu, odszed³ z firmy, a dobrze p³atne zajêcie zast¹pi³ prac¹ non profit.

Ale nie byle jak¹, bo zosta³ prezesem Ascent Robotics, spó³ki, która ma ambicjê robotyzowaæ nasze otoczenie w pocovidowym ju¿ œwiecie. Tokijski startup specjalizuj¹cy siê w technologii sztucznej inteligencji na pierwszy ogieñ wzi¹³ projekt stworzenia robotów tzw. towarzysz¹cych, które wspiera³yby ludzi w fabrykach i centrach logistycznych.

Kutaragi zrzek³ siê wynagrodzenia, by nie obci¹¿aæ finansowo startupu. Japoñska firma ma ambitny plan, by pierwszego robota wdro¿yæ ju¿ do pracy w ci¹gu najbli¿szego roku. – Kiedy wrócimy do normalnoœci po pandemii bêdziemy potrzebowali wiêcej i wiêcej robotów – przekonuje by³y prezes Sony Computer Entertainment.

Football news:

Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you