Poland

Twitter uderza w trolle. Zamyka konta związane z Rosją i Iranem

Serwis poinformowa³, ¿e usun¹³ konta trolli powi¹zanych z Rosj¹, Iranem i Armeni¹. W sumie zbanowano prawie 400 profili.

Twitter poinformowa³, ¿e usun¹³ konta powi¹zane z Rosyjsk¹ Agencj¹ Badañ Internetu (IRA). A tak¿e zbanowa³ 31 profili w ramach dochodzenia wewnêtrznego wobec 373 kont zwi¹zanych z Rosj¹, Armeni¹ oraz Iranem. W sumie 100 z nich prowadzi³o do Rosji, a ich celem by³o wzmocnienie pozytywnego wizerunku rosyjskiego rz¹du poprzez kampanie propagandowe. Zdaniem portalu Engadget wszystko wskazuje na farmê trolli.

Poza szerzeniem rosyjskiej propagandy z tych profili atakowano Stany Zjednoczone, NATO oraz Uniê Europejsk¹. „373 powi¹zanych kont zosta³o trwale zawieszonych z powodu naruszenia naszych zasad” – poinformowa³ Twitter w specjalnym komunikacie.

Twitter ju¿ we wrzeœniu 2020 roku wzi¹³ pod lupê konta powi¹zane z IRA, po tym jak grupa próbowa³a zalaæ platformê spo³ecznoœciow¹ fal¹ fa³szywych wpisów.

„Podobnie jak w przypadku poprzednich ujawnieñ, udostêpniliœmy dane, które dziœ publikujemy, w Stanford Internet Observatory w celu przeprowadzenia niezale¿nych badañ i analiz – informuje portal w oœwiadczeniu.

Twitter poinformowa³, i¿ na podstawie informacji od FBI w paŸdzierniku zesz³ego roku usun¹³ 130 kont z Iranu, za pomoc¹ których usi³owano zak³ócaæ przebieg wyborów prezydenckich w USA. W sumie, po kilku miesi¹cach dochodzenia zablokowano 238 kont.

Portal zablokowa³ te¿ konta powi¹zane z rz¹dem Armenii z których atakowano Azerbejd¿an. W sumie zablokowano 35 kont zajmuj¹cych siê rozsy³aniem proormiañskiego spamu.

Twitter od paŸdziernika 2018 roku zidentyfikowa³ ponad 85 tys. kont, z których wysy³ane by³y nieprawdziwe informacje. Za ich pomoc¹ starano siê manipulowaæ opinia publiczn¹ i wp³ywaæ na wybory w 20 krajach na ca³ym œwiecie.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored