Poland

Tusk: Nie ucieknę od politycznej roli w przyszłości

Donald Tusk

Donald Tusk

Fred Marvaux , © European Union 2019 - Source: EP

- Telewizja publiczna dba, aby Polacy o mnie nie zapomnieli - mówi by³y szef Rady Europejskiej Donald Tusk. - Bêdê zadowolony z opozycji wtedy, kiedy wygra wybory. Trochê czasu musi min¹æ, bo to jeszcze 3 lata, jeœli nie bêdzie wczeœniejszych wyborów, a moim zdaniem niewiele na to wskazuje - dodaje.

By³y premier w rozmowie z TVN24 odniós³ siê do ubieg³otygodniowych zamieszek w Waszyngtonie. - Lekcja Kapitolu (…) polega na tym, ¿e wszêdzie mamy gdzieœ swój w³asny Kapitol i trzeba tego Kapitolu broniæ - powiedzia³ Donald Tusk.

Jeœli nie bêdziemy bronili demokracji, to bêdziemy mogli mieæ pretensjê wy³¹cznie do samych siebie. Nie do demokracji jako systemu, tylko do samych siebie - doda³.

Zapytany, czy zamierza wróciæ do polskiej polityki, odpowiedzia³, ¿e jest w niej ca³y czas obecny. Jego zdaniem dba o to telewizja publiczna.

- Jeœli chodzi o obecnoœæ innego typu, o jak¹œ moj¹ polityczn¹ aktywnoœæ i polityczn¹ rolê w przysz³oœci, na pewno od tego nie ucieknê. Zrobiê wszystko co w mojej mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, ¿eby pomóc w zwyciêstwie i przywróceniu normalnoœci i demokracji - mówi³.

- Jeœli nie bêdziemy w stanie - my, Polacy, bo nikt nas w tym nie wyrêczy - odsun¹æ od w³adzy tych, którzy demokracjê dzisiaj rujnuj¹, którzy odbieraj¹ nam prawa, którzy z w³adzy uczynili w³asny folwark - bardzo czêsto jest to klasyczny folwark zwierzêcy, niczym z Orwella - jeœli nie wyka¿emy determinacji, odwagi i woli walki, ¿eby to obroniæ, to znaczy, ¿e zas³ugujemy na ten czarny scenariusz - t³umaczy³.

- Ja te¿ zrobiê wszystko, ¿eby pomóc tym wszystkim, którzy do takiej walki s¹ gotowi - zapowiedzia³.

Zdaniem Tuska trzeba jak najszybciej w Polsce zbudowaæ porozumienie wszystkich si³ politycznych, "które bêdzie pokazywa³o zarówno Polakom, ale te¿ œwiatu i Amerykanom, i ca³ej Europie, ¿e te sezonowe problemy - bo s¹dzê, ¿e to s¹ sezonowe problemy - w Polsce siê nied³ugo zakoñcz¹ i ¿e wrócimy do rodziny pañstw rzeczywiœcie demokratycznych".

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7