Poland

Tusk: Nie ma wątpliwości, że PiS chce wdrożyć model węgierski

Polityka

Donald Tusk

Fred Marvaux / European Union 2019 - Source: EP

- Znamy fascynacjê liderów PiS i Kaczyñskiego modelem wêgierskim. Wielokrotnie siê powo³ywali na Orbana jako swojego idola politycznego. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e krok za krokiem staraj¹ siê ten model wdra¿aæ. Polega on miêdzy innymi na tym, ¿eby zdusiæ wszystkimi metodami media, które nie sprzyjaj¹ tej w³adzy lub s¹ neutralne - powiedzia³ Donald Tusk, przewodnicz¹cy Europejskiej Partii Ludowej.

Donald Tusk komentowa³ w poniedzia³ek w TVN24 plany rz¹du PiS dotycz¹ce wprowadzenia podatku od reklam. - Znamy fascynacjê liderów PiS i Kaczyñskiego modelem wêgierskim. Wielokrotnie siê powo³ywali na Orbana jako swojego idola politycznego. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e krok za krokiem staraj¹ siê ten model wdra¿aæ. Polega on miêdzy innymi na tym, ¿eby zdusiæ wszystkimi metodami media, które nie sprzyjaj¹ tej w³adzy lub s¹ neutralne i jednoczeœnie kontrolowaæ media publiczne - powiedzia³. - W³adza o takich sk³onnoœciach autorytarnych robi to po to, ¿eby byæ bezkarnym. Bez niezale¿nych mediów nie bêdziemy mieli informacji o tych ludziach i ich dzia³aniach - doda³. - Ta ustawa i w treœci i w intencji by³a o tym, jak za³o¿yæ kaganiec i ubezw³asnowolniæ media, które s¹ niezale¿ne - zaznaczy³. 

- System zbudowany przez PiS sta³ siê regu³¹ i zosta³ zbudowany dla pana Obajtka. Chodzi o to jakiego typu ludzi generuje ten system. Powiem coœ, co mo¿e zaskoczyæ, ale w jakimœ sensie nie ma wiêkszej ró¿nicy miêdzy prezesami Kaczyñskim, Obajtkiem, Glapiñskim, Kurskim. Wszyscy s¹ tego samego gatunku i dysponuj¹ gigantyczn¹ w³adz¹ finansow¹, polityczn¹ i medialn¹. Ten system w³adzy jest nasycony tego typu ludŸmi - oceni³.

Donald Tusk zapytany zosta³ tak¿e, kiedy ostatni raz spotka³ siê z Jaros³awem Gowinem, wicepremierem i szefem Porozumienia. Jak powiedzia³ przewodnicz¹cy Europejskiej Partii Ludowej, „rozmawia³ z nim lata temu, kiedy Gowin by³ cz³onkiem jego rz¹du”. Na pytanie, czy nie ma w¹tpliwoœci po której stronie opowie siê Gowin, Tusk przyzna³, ¿e „nie zawsze wiedzia³em, po czyjej stronie stoi Jaros³aw Gowin wtedy, kiedy by³ w jego rz¹dzie”. - Ja bym generalnie jakichœ powa¿nych strategii politycznych na tej elastycznoœci Jaros³awa Gowina nie budowa³. Z ca³¹ pewnoœci¹ on stanowi doœæ powa¿ny k³opot dla wicepremiera Kaczyñskiego. Powoduje, ¿e wiêkszoœæ rz¹dowa staje siê coraz mniej stabilna, a nawet w jakimœ sensie stawia znak zapytania nad tym, czy istnieje jeszcze wiêkszoœæ rz¹dowa w Polsce. Natomiast na miejscu opozycji jakichœ d³ugoterminowych strategii na tego typu politykach bym nie budowa³ - powiedzia³. - Gdzieœ tam wisi w powietrzu - stwierdzi³ Tusk dopytywany, czy wierzy, ¿e Gowin opuœci Zjednoczon¹ Prawicê. By³y premier wyrazi³ równie¿ obawê, ¿e du¿o czasu minie, „zanim us³yszymy jak¹œ precyzyjn¹ odpowiedŸ”.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League