Poland

Turystyka rehabilitacyjna po covidzie szansą dla hotelarzy?

TURYSTYKA Hotele

Turystyka pocovidova to ogromny obszar do zagospodarowania. Osób, które potrzebuj¹ rehabilitacji i wsparcia psychologicznego, wci¹¿ przybywa. Hotele mog³yby im s³u¿yæ swoim zapleczem – mówili lekarze na konferencji Polskiej Izby Hotelarzy.

Odmra¿anie bran¿y HoReCa, protoko³y sanitarne dla hoteli, turystyka pocovidowa, tarcze 2.0 i 6.0 i odpowiedzialnoœæ karna za otwarcie obiektów to g³ówne tematy konferencji prasowej zorganizowanej wczoraj w Œwieradowie-Zdroju przez Polsk¹ Izbê Hotelarzy.

W spotkaniu, które poprowadzi³ prezes izby Marek £uczyñski, udzia³ wziêli lekarze Jacek Tulimowski i Pawe³ Grzesiowski, prawniczka Anna Coban, hotelarz Wies³aw Buczyñski, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porêbie Grzegorz Sokoliñski oraz burmistrzowie Karpacza, Szklarskiej Porêby i Œwieradowa-Zdroju Rados³aw Jêcek, Miros³aw Graf i Roland Marciniak.

– Sytuacja w hotelarstwie jest dramatyczna – zacz¹³ Marek £uczyñski. – Ju¿ ponad 40 tysiêcy osób zatrudnionych w tej bran¿y straci³o pracê. Je¿eli nie otworzymy siê w ci¹gu miesi¹ca, pracê straci ³¹cznie ponad 100 tysiêcy osób. Nadejd¹ czasy biedy, plajt i bankructw. B³agamy polski rz¹d, ¿eby w koñcu nas wys³ucha³ i odpowiedzialnie otworzy³ bran¿ê. Premier Morawiecki zapowiedzia³, ¿e w lutym nast¹pi luzowanie restrykcji, w co bardzo mocno wierzymy – zaakcentowa³ prezes.

Zdaniem Paw³a Grzesiowskiego w rozmowach z w³adzami na temat wznowienia dzia³alnoœci hotelarze powinni wysuwaæ argumenty nie ekonomiczne, bo bankructwa nie robi¹ ju¿ wra¿enia na rz¹dz¹cych, ale spo³eczne, dotycz¹ce zdrowia fizycznego i psychicznego, które „mo¿na przy otwarciu takiej czy innej bran¿y poprawiæ”. – Uwa¿am, ¿e w³aœnie od tej strony trzeba mocno penetrowaæ najwy¿sze szczeble w³adzy, czyli przedstawiaæ projekty, które bêd¹ s³u¿yæ przywracaniu zdrowia czy zmniejszaniu skutków zdrowotnych pandemii – podkreœli³ lekarz.

Szans¹ dla hotelarzy mog³aby byæ turystyka pocovidova, rehabilitacyjna. – To ogromny obszar. Co najmniej 10 procent osób, które mia³y pe³noobjawowy covid-19, nie wraca do formy. Oficjalnie zachorowa³o 1,5 miliona osób, ale szacujemy, ¿e w rzeczywistoœci jest to 5 milionów. Zatem pó³ miliona osób ju¿ teraz potrzebuje rehabilitacji. Zaplecze hotelowe mog³oby s³u¿yæ pacjentom na turnusach pocovidowych – mówi³ Grzesiowski.

W oœrodkach wypoczynkowych mo¿na te¿ organizowaæ warsztaty psychoterapeutyczne. – Pomijaj¹c covid-19, depresja jest obecnie dolegliwoœci¹ spo³eczn¹ numer jeden. Cierpi¹ na ni¹ zarówno nastolatkowie, jak i osoby starsze, ludzie, którzy przechorowali covid-19 i ci, którzy musieli sprostaæ odizolowaniu spo³ecznego czy zdalnej pracy albo stracili pracê. Roœnie liczba chorych, którzy wymagaj¹ pomocy zarówno psychologicznej, jak i psychiatrycznej – wskazywa³ Jacek Tulimowski.

– Musicie dojœæ do porozumienia z NFZ-etem – zwróci³ siê do hotelarzy. – Nie mo¿emy tworzyæ programów komercyjnych, bo nie chcemy dzieliæ ludzi. Spróbujemy we wspó³pracy z NFZ-etem stworzyæ protoko³y, które umo¿liwi³yby wysy³anie osób z zaburzeniami psychologiczno-psychiatrycznymi do pañstwa oœrodków z dotacji NFZ-etowskich – zapowiedzia³ Tulimowski.

– 90 procent pracowników, których poœlê na trzy miesi¹ce do domu, ¿eby zaoszczêdziæ, zachoruje psychicznie. Kto bêdzie za to odpowiada³? Ci ludzie przez lata bêd¹ musieli siê leczyæ. Na³ó¿cie ograniczenia, ale pozwólcie nam dzia³aæ – wtórowa³ hotelarz Wies³aw Buczyñski.

Obaj lekarze podkreœlili, ¿e s¹ przeciwni przywilejom dla ozdrowieñców i zaszczepionych, na przyk³ad „udogodnieniom w poruszaniu siê po kraju i korzystaniu z bazy hotelowej” (hotelarze deklarowali, ¿e mog¹ przyjmowaæ takich goœci), bo doprowadzi³o by to do podzia³ów spo³ecznych. – Nie ma, moim zdaniem, woli i przyzwolenia na tak¹ segregacjê. Fa³szywe zaœwiadczenie o szczepieniu mo¿na kupiæ w internecie. Rozwi¹zaniem jest przede wszystkim doskona³y przep³yw informacji, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Powinny one znaleŸæ siê w bazie elektronicznej, do której dostêp mia³yby tylko uprawnione osoby – wskazywa³ Grzesiowski.

Lekarz zaapelowa³ do rz¹du, który „jest bardzo mocno podporz¹dkowany lêkowi przed sytuacj¹ epidemiczn¹”, o wiêcej elastycznoœci w podejœciu do pandemii. – Byæ mo¿e wirus zostanie z nami przez kolejne kilka lat i musimy nauczyæ siê z nim ¿yæ. W tej chwili w³adza z przyczyn nie do koñca znanych bardzo upraszcza podejœcie do pandemii, kieruje siê zasad¹ „wszystko albo nic”, zakazuj¹c dzia³alnoœci nawet tym, którzy przygotowali siê do pandemii, na przyk³ad zainwestowali w systemy bezpieczeñstwa. Taka forma lockdownu jest moim zdaniem do korekty – mówi³ Grzesiowski.

Rz¹d, próbuj¹c usprawiedliwiæ swoje dzia³ania, rozpowszechnia tezê, ¿e obiekty turystyczne, takie jak hotele czy restauracje, sprzyjaj¹ rozprzestrzenianiu siê koronawirusa – dowodzi³ Marek £uczyñski, odnosz¹c siê do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego sprzed paru dni. – Jest kilka bran¿, które s¹ najmocniej dotkniête koronawirusem. Te bran¿e musia³y byæ zamkniête, bo zgodnie z opini¹ ekspertów by³y jednym z g³ównych Ÿróde³ zaka¿eñ. To s¹ gastronomia, hotelarstwo, turystyka – mówi³ premier na konferencji prasowej. Rz¹d powo³uje siê przy tym na amerykañskie badania przeprowadzone przez uniwersytety Stanforda i Northwestern miêdzy po³ow¹ marca a pocz¹tkiem maja na u¿ytkownikach smartfonów. Badañ tych, zdaniem £uczyñskiego, „nie mo¿na prze³o¿yæ na rynek polski w skali 1 do 1”.

W³asne badania przeprowadzi³a w pe³ni zesz³orocznego sezonu turystycznego Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porêbie, a ich wyniki przedstawi³ prezes organizacji Grzegorz Sokoliñski.

– Miêdzy 1 lipca a 30 wrzeœnia w rejonie Karkonoszy i Gór Izerskich przebywa³o oko³o 2,2 miliona turystów. Je¿eli doliczymy obszary o du¿ym potencjale turystycznym, których nie badaliœmy, mo¿emy przyj¹æ, ¿e w tym okresie przyjecha³y do nas oko³o 3 miliony turystów. W powiatach, które ich obs³uguj¹, wyst¹pi³o tylko 88 zaka¿eñ wirusem, z czego 40 procent w drugiej po³owie wrzeœnia, a wiêc ju¿ po otwarciu szkó³ – wylicza³ Sokoliñski. – Przy tak wielkiej masie turystów wskaŸnik zaka¿eñ na poziomie 0,04 procent dowodzi, ¿e nie ma korelacji miêdzy otwarciem hoteli w re¿imie sanitarnym a wzrostem zachorowañ – podsumowa³.

Nie zwa¿aj¹c na zakazy, wielu hotelarzy i restauratorów uruchomi³o swoje biznesy w ramach akcji #OtwieraMY. Powo³uj¹ siê na wyroki s¹dów, miêdzy innymi Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu, który stwierdzi³, ¿e bez wprowadzenia stanu klêski ¿ywio³owej zakazywanie okreœlonej dzia³alnoœci jest bezpodstawne i zakwestionowa³ na³o¿one na pozwanego przedsiêbiorcê kary. – Do dziœ mamy ju¿ 21 wyroków s¹dów administracyjnych z ca³ej Polski powtarzaj¹cych tê tezê – mówi³a Anna Coban. – Z analizy rozporz¹dzenia Rady Ministrów wynika, ¿e przedsiêbiorcy, którzy nie zastosuj¹ siê do nakazów i zakazów, nie podlegaj¹ odpowiedzialnoœci karnej. Nie dajcie siê wiêc zastraszyæ! – nawo³ywa³a.

– Nie utrudniajcie organom kontrolnym, czyli sanepidowi i policji, wizyt, przedstawcie protoko³y sanitarne i nie przyjmujcie mandatu, wtedy sprawa trafi do s¹du, gdzie mo¿ecie siê obroniæ – radzi³a prawniczka.

Pawe³ Grzesiowski zwróci³ uwagê, ¿e przedsiêbiorca mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej z tytu³u ustawy o chorobach zakaŸnych, aby wiêc wybroniæ siê w s¹dzie, musi udowodniæ, ¿e jego obiekt jest bezpieczny i ¿e nie narazi³ nikogo na utratê zdrowia lub ¿ycia. – Zachêcam do tworzenia procedur bezpieczeñstwa i przestrzegania ich, bo to nas bêdzie broniæ. Pamiêtajmy te¿, ¿e z roszczeniem mo¿e wyst¹piæ nie przedstawiciel w³adzy, ale poszkodowany klient, a to mo¿e mieæ olbrzymi wp³yw na reputacjê placówki – podkreœli³ Grzesiowski.

Anna Coban przypomnia³a te¿ o prowadzonej przez PIH akcji sk³adania pozwów indywidualnych przeciwko Skarbowi Pañstwa. – Po analizie tarczy bran¿owej 6.0 i tarczy PFR 2.0 okaza³o siê, ¿e tylko bardzo ma³a czêœæ przedsiêbiorców z bran¿y HoReCa otrzyma pomoc. Dla wielu jedynym sposobem ubiegania siê o jakiegokolwiek wsparcie jest pozew. W pozwie indywidualnym przedsiêbiorca mo¿e domagaæ siê od Skarbu Pañstwa pe³nego odszkodowania, to znaczy zarówno za stratê, jak i utracone korzyœci. Nie jest to do koñca mo¿liwe przy pozwach grupowych, dlatego uwa¿amy, ¿e pozwy indywidualne s¹ skuteczniejsze. Przygotowaliœmy wraz z PIH oko³o 30 pozwów, które s¹ ju¿ gotowe do z³o¿enia w s¹dzie – mówi³a prawniczka.

Na koniec o dramatycznej sytuacji bran¿y turystycznej opowiedzieli samorz¹dowcy. Poskar¿yli siê miêdzy innymi na „dziury” w tarczach. – Z tarczy PFR 2.0 mo¿na pozyskaæ 36 tysiêcy z³otych na pracownika pod warunkiem utrzymania go przez 12 miesiêcy. To daje 3 tysi¹ce z³otych miesiêcznie, podczas gdy przy p³acy minimalnej 2800 z³otych i kosztach pracowniczych potrzeba 3370 z³otych. Przedsiêbiorcy ca³y czas dok³adaj¹, ¿eby utrzymaæ miejsca pracy – mówi³ burmistrz Karpacza Rados³aw Jêcek.

– Tarcze nie patrz¹ na specyfikê miejscowoœci. We Wroc³awiu setki firm zamknê³y dzia³alnoœæ hotelow¹ czy gastronomiczn¹, ale one nie stanowi¹ wiêkszoœci biznesu w mieœcie. W Karpaczu, Szklarskiej Porêbie czy Œwieradowie-Zdroju zamkniête bran¿e to 90 procent wszystkich firm. Nie mo¿emy siê przebran¿owiæ, bo gdzie mamy pracowaæ, skoro wszystko jest zamkniête? – pyta³ burmistrz Œwieradowa-Zdroju Roland Marciniak. – W imieniu wszystkich gmin turystycznych, w których bezrobocie siêga dziœ 90 procent, domagam siê równego traktowania przedsiêbiorców. Jako spo³eczeñstwo powinniœmy solidarnie ponieœæ koszty tej tragedii – doda³.

– Przed konferencj¹ otrzymaliœmy informacjê, ¿e prawdopodobnie od koñca lutego obostrzenia bêd¹ zmniejszane i byæ mo¿e niektóre obiekty turystyczne bêd¹ otwarte. W mojej ocenie przedstawiciele rz¹du s¹ ci¹gle spóŸnieni o cztery-piêæ miesiêcy. Jest œrodek zimy, a nasze miasta i hotele s¹ puste. Jeszcze raz apelujemy o szybk¹ reakcjê, bo d³u¿ej naprawdê nie wytrzymamy – mówi³ burmistrz Szklarskiej Porêby Miros³aw Graf.

– Œwieradów-Zdrój, Karpacz, Szczyrk czy Szklarska Porêba zamieni³y siê w miasta duchów. Mo¿liwe, ¿e rz¹dz¹cy nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e, zamykaj¹c mo¿liwoœæ pracy przedsiêbiorcom z bran¿y HoReCa, zamykaj¹ ca³e regiony – zakoñczy³a Anna Coban.

Football news:

Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half