Poland

Turcja łagodzi obostrzenia. Otwierają się restauracje

Recep Tayyip Erdogan

AFP

Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan og³osi³, ¿e w kraju ³agodzone bêd¹ obowi¹zuj¹ce obostrzenia w prowincjach, w których sytuacja epidemiczna jest najlepsza - informuje AP.

Erdogan w poniedzia³ek poinformowa³, ¿e - z wyj¹tkiem 17 prowincji uznanych za regiony "bardzo wysokiego ryzyka" - w pozosta³ej czêœci kraju kawiarnie i restauracje bêd¹ mog³y byæ otwarte od 7 rano do 19:30. Lokale mog¹ obs³ugiwaæ maksymalnie po³owê liczby klientów jakich mog³yby obs³ugiwaæ w normalnych warunkach.

W ca³ej Turcji nadal jednak bêdzie obowi¹zywaæ w weekendy godzina policyjna.

W prowincjach, w których sytuacja epidemiczna jest najlepsza, otwarte zostan¹ szko³y, w których wznowiona zostanie stacjonarna nauka.

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies