Poland

Tuleya: Liczę się z tym, że zostanę doprowadzony siłą

Igor Tuleya

Fotorzepa / Pawe³ Rochowicz

Nie stawiê siê na dzisiejszym przes³uchaniu. Legitymizowa³bym w ten sposób dzia³ania tak zwanej Izby Dyscyplinarnej i podpisywa³ siê pod politycznymi dzia³aniami prokuratury - mówi³ w TVN24 sêdzia Igor Tuleya.

W œrodê w po³udnie sêdzia Igor Tuleya ma siê stawiæ na przes³uchanie w prokuraturze. To pok³osie listopadowej decyzji Izby Dyscyplinarnej S¹du Najwy¿szego, która uchyli³a mu immunitet.

Przypomnijmy, i¿ sprawê sêdziego Tulei prowadzi specjalny wydzia³ w Prokuraturze Krajowej utworzony przez PiS do prowadzenia spraw m.in. prokuratorów i sêdziów.

To w³aœnie on zamierza postawiæ Tulei zarzut niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych i przekroczenia uprawnieñ 18 grudnia 2017 r. w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie. Tego dnia sêdzia Tuleya zezwoli³ dziennikarzom na rejestracjê posiedzenia, podczas którego rozpoznawa³ za¿alenia na postanowienie o umorzeniu œledztwa w sprawie burzliwych obrad Sejmu w sali Kolumnowej. Z obrad wykluczano pos³ów opozycji, blokowano dostêp do mównicy, a nastêpnie uchwalono kilka wa¿nych ustaw, w tym bud¿etow¹. – Przedstawiaj¹c ustnie g³ówne motywy rozstrzygniêcia, mia³ on ujawniæ osobom nieuprawnionym, bez wymaganego zezwolenia, wiadomoœci z postêpowania przygotowawczego – uwa¿a prokuratura.

Sêdzia jeszcze przed orzeczeniem Izby Dyscyplinarnej zapowiada³, ¿e nie stawi siê na przes³uchanie. W œrodê powtórzy³ tê deklaracjê na antenie TVN24. - Nie dlatego, ¿e czujê siê kimœ nadzwyczajnym, przedstawicielem "kasty", tak jak nam zarzucaj¹. Jestem zwyk³ym obywatelem. Chodzi o to, ¿e nie ma w¹tpliwoœci, ¿e ten zarzut sprokurowany przez prokuraturê, która nie jest niezale¿na, ma charakter polityczny i jest zemst¹ za orzeczenie, które wyda³em - t³umaczy³.

Stwierdzi³, ¿e gdyby stawi³ siê na przes³uchaniu, "legitymizowa³by dzia³ania tak zwanej Izby Dyscyplinarnej i podpisywa³ siê pod dzia³aniami politycznymi prokuratury".

- Ja nie unikam odpowiedzialnoœci. Przyjdê dzisiaj pod budynek prokuratury, ¿eby pokazaæ, ¿e siê nie bojê, ¿e nie tchórzê - zapowiedzia³.

Jednoczeœnie Tuleya stwierdzi³, ¿e liczy siê z tak¹ mo¿liwoœci¹, ¿e w przysz³oœci na przes³uchanie zostanie doprowadzony si³¹.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7