Poland

TUI będzie dalej inwestował w Grecji

Przed pandemi¹ TUI negocjowa³ nowe projekty hotelowe w Grecji, ale w momencie jej wybuchu rozmowy zosta³y wstrzymane. To nie oznacza ich zarzucenia, bo w najbli¿szych latach koncern chce mieæ wiêcej swoich hoteli w tym kraju.

Dyrektor ds. rozwoju w TUI Hotels & Resorts Dieter Kornek mówi³ w czasie wydarzenia poœwiêconego rynkowi nieruchomoœci w Grecji Prodexpo 2020, ¿e w najbli¿szych latach koncern chce dalej rozwijaæ swoj¹ sieæ hotelow¹ w tym kraju – donosi portal bran¿y turystycznej Greek Travel Pages. Rozmowy dotycz¹ce kilku nowych projektów by³y prowadzone ju¿ przed wybuchem pandemii, chwilowo zosta³y wstrzymane, ale po kryzysie bêd¹ kontynuowane.

Na razie wiadomo, ¿e w 2021 roku ¿aden nowy obiekt siê nie otworzy, w tym roku uda³o siê uruchomiæ hotel klubowy sieci Robinson na Krecie. – Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdziemy mogli przynajmniej podpisaæ kilku umów – mówi Kornek i dodaje, ¿e byæ mo¿e w 2022 roku otwarte zostan¹ dwa lub trzy nowe obiekty.

Obecnie do sieci koncernowych nale¿y 37 hoteli, przy czym 30 z nich dzia³a we wspó³pracy typu joint venture z Atlantica Hotels & Resorts, w ramach której prowadzone s¹ hotele Magic Life i TUI Blue. Pozosta³e siedem dzia³a pod markami Club Robinson, Magic Life i Club Marmara. W tym roku dzia³aj¹ 23 z nich.

Kornek informuje, ¿e w tym roku Grecja by³a najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym w TUI, ale przyznaje, ¿e przez pandemiê liczby nie s¹ tak dobre jak w poprzednich latach. W 2019 roku koncern wys³a³ do Grecji oko³o 3 miliony turystów. W tym roku touroperator przed³u¿y sezon wakacyjny w tym kraju do listopada.

Ze wstêpnych rezerwacji na kolejne lato wynika natomiast, ¿e kierunek mo¿e w dalszym ci¹gu utrzymywaæ popularnoœæ – na razie wyjazdy tam zamówi³o ponad 400 tysiêcy osób. Dyrektor mówi jednak, ¿e dziœ nie da siê przewidzieæ, jak bêdzie wygl¹daæ przysz³y rok w turystyce, a do wyników osi¹gniêtych w 2019 roku prawdopodobnie uda siê powróciæ dopiero za dwa lub trzy lata.

Football news:

Nice Vieira was dismissed from the post of coach
Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years