Poland

Trzęsienie ziemi w Azotach. Prezes i wiceprezes tracą pracę

Prezes i wiceprezes Grupy Azoty trac¹ pracê

Fotorzepa, Piotr Guzik

W czwartek stanowisko w zarz¹dzie najwiêkszej krajowej spó³ki chemicznej stracili: prezes Wojciech Wardacki i wiceprezes Pawe³ £apiñski.

Rada nadzorcza Grupy Azoty odwo³a³a Wardackiego i £apiñskiego ze sk³adu zarz¹du na posiedzeniu 22 paŸdziernika. Jednoczeœnie powierzy³a obowi¹zki prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Mariuszowi Grabowi do momentu wy³onienia nowego szefa spó³ki w drodze konkursu.

Czytaj tak¿e: Azoty znalaz³y miliardy dla megainwestycji

Wojciech Wardacki sta³ na czele nawozowej grupy od 16 grudnia 2016 r. Wardacki pe³ni te¿ funkcjê prezesa Grupy Azoty Police. Z kolei Pawe³ £apiñski pe³ni³ funkcjê wiceprezesa ds. finansów Azotów od 20 maja 2016 r.

To kolejne roszady w spó³kach kontrolowanych przez Skarb Pañstwa. W tym tygodniu do dymisji poda³ siê prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzy Kwieciñski.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?