Poland

Trzecia runda pomocy dla linii amerykańskich

Bloomberg

Rz¹d amerykañski chce powstrzymaæ zwolnienia w liniach lotniczych. Dlatego w³aœnie zatwierdzono trzeci¹ rundê pomocy dla przewoŸników.

Na wsparcie dla linii lotniczych, konkretnie na wzmocnienie ich bilansu p³atniczego i dop³aty do pensji, przeznaczono tym razem 14 mld dolarów. Czyli ³¹cznie z dwoma poprzednimi programami wsparcia lotnictwa, amerykañscy przewoŸnicy otrzymaj¹ w ró¿nych formach 54 mld dol.

Pomoc zosta³a przeg³osowana w ostatni¹ sobotê, 6 marca w ramach zatwierdzonego przez Senat USA „American Rescue Plan Act of 2021" . Wyp³ata ma nast¹piæ bardzo szybko, a przewoŸnicy, którzy ubiegaj¹ siê o tak¹ pomoc bêd¹ musieli spe³niæ kilka warunków: nie bêd¹ mogli zwolniæ ani czasowo urlopowaæ pracowników, ani zmniejszaæ ich zarobków. Znacznie ograniczone zosta³y tak¿e mo¿liwoœci jakichkolwiek podwy¿ek kadry zarz¹dzaj¹cej. Te warunki obowi¹zuj¹ do 30 wrzeœnia 2021.

Czytaj tak¿e: Najgorszy rok dla linii lotniczych w USA od 36 lat

Informacje o nowej rundzie finansowania natychmiast dotar³y do pracowników. „Dziêki temu nasze linie lotnicze bêd¹ mog³y z powodzeniem rozwoziæ szczepionki i przy³o¿yæ siê do odbudowy gospodarki po tym, jak zacznie wygasaæ pandemia COVID-19. Inwestuj¹c w przysz³oœæ linii lotniczych Kongres inwestuje tak¿e w przysz³oœæ kraju" — napisa³ kapitan Eric Ferguson, przewodnicz¹cy zwi¹zku zawodowego The Allied Pilots Association .

Pierwsz¹ rundê pomocy amerykañskie linie lotnicze w wysokoœci 25 mld dolarów otrzyma³y ju¿ w marcu 2020 — wtedy w ramach wsparcia publicznego przewoŸnicy mogli skorzystaæ z tanich kredytów i gwarancji kredytowych. Druga runda mia³a miejsce w grudniu 2020 i wtedy linie w USA mi³y dostêp do kolejnych 15 mld dolarów. W obu przypadkach, tak samo, jak jest i teraz, warunkiem skorzystania z pomocy by³y ograniczenia w zmniejszaniu personelu. I te warunki obowi¹zuj¹ jeszcze do koñca marca 2021, a pieni¹dze nadal s¹ wyp³acane. Linie jednak ostrzegaj¹, ¿e przetrwanie kryzysu bez jakichkolwiek redukcji zatrudnienia nie jest mo¿liwe. A jest to podstawowy warunek skorzystania z publicznych pieniêdzy.

Jeszcze latem 2020 amerykañskie linie lotnicze odbudowa³y ruch krajowy i wtedy s³ychaæ by³o g³osy, ¿e jeœli bêdzie potrzebna druga runda pomocy, to z pewnoœci¹ bêdzie ona ostatnia. Teraz powszechnie uwa¿a siê, ¿e obecna bêdzie naprawdê ostatnia. Niektóre linie, w tym Delta Airlines zapowiadaj¹, ¿e ju¿ w tym roku maj¹ szanse wyjœæ ze strat, a w ka¿dym razie operacje letnie ju¿ bêd¹ na plusie. Ma wzrosn¹æ popyt na podró¿e lotnicze, zw³aszcza po tym, jak postêpuje akcja szczepieñ przeciwko COVID-19.

Jak na razie jednak dane z rynku amerykañskiego s¹ fatalne. PrzewoŸnicy z USA na trasach miêdzynarodowych lataj¹ z samolotami wype³nionymi w 42,9 proc., podczas gdy w lotach po Europie jest to 57,6 proc. Styczeñ 2021 by³ gorszy od grudnia 2020, a poziom rezerwacji na kolejne miesi¹ce spad³ o 60,3 proc. w porównaniu z rokiem 2019, czyli ostatnim przed pandemi¹. I to zapewne by³o powodem, dla którego administracja amerykañska zdecydowa³a siê pomóc bran¿y lotniczej po raz trzeci.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals