Poland

Trzaskowski: Zamknięcie od jutra cmentarzy to kpina

Rafa³ Trzaskowski, prezydent Warszawy

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Od tygodni prosiliœmy o decyzjê. A rz¹d dopiero teraz decyduje o zamkniêciu cmentarzy. Kpina - podsumowa³ Rafa³ Trzaskowski, komentuj¹c pi¹tkow¹ konferencjê z udzia³em premiera Mateusza Morawieckiego.

W zwi¹zku z rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce rz¹d premiera Mateusza Morawieckiego podj¹³ kolejne decyzje. 31 paŸdziernika, 1 i 2 listopada cmentarze bêd¹ zamkniête. Pracownicy administracji publicznej maj¹ pracowaæ zdalnie, jeœli jest to mo¿liwe. Decyzje zosta³y og³oszone w czasie konferencji szefa rz¹du z udzia³em ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz prof. Andrzej Horban, rz¹dowy doradca ds. epidemii.

Dowiedz siê wiêcej: Morawiecki: 1 listopada cmentarze bêd¹ zamkniête

„1 mln z³ kosztowa³o Warszawê przygotowanie komunikacji miejskiej i nowej organizacji ruchu 1 listopada, wydaliœmy setki decyzji na handel przedsiêbiorcom, dla których to kluczowy dzieñ w roku. Od tygodni prosiliœmy o decyzjê. A rz¹d dopiero teraz decyduje o zamkniêciu cmentarzy” - zauwa¿y³ na swoim koncie na Facebooku Rafa³ Trzaskowski, prezydent stolicy.

„Kpina” - oceni³ Trzaskowski.

Bardziej szczegó³owe wyliczenia przekaza³a na Twitterze Karolina Ga³ecka, rzeczniczka warszawskiego Ratusza, zauwa¿aj¹c, ¿e decyzja o zamkniêciu cmentarzy na 3 dni jest s³uszna, ale spóŸniona. „Warszawa ponios³a dotychczas koszty: przygotowania linii cmentarnych - 0,5 mln z³, dodatkowych kursów w kom. - 0,25 mln z³,  wdro¿enia organizacji ruchu - 0,4 mln z³. Koszt, którego mogliœmy unikn¹æ to 1 mln z³” - napisa³a.

„Warszawa wyda³a ponad 1 tys. decyzji zezwalaj¹cych na handel przed cmentarzami. To znacz¹ce straty finansowe dla osób handluj¹cych, które pozosta³y z kwiatami i ca³ym asortymentem na sprzeda¿. Taka decyzja powinna byæ podjêta z wyprzedzeniem” - doda³a Ga³ecka.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona