Poland

Trzaskowski: To jest czysto polityczna wykładnia konstytucji

Spór o aborcjê

Prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Nie wyobra¿am sobie, ¿eby w takich czasach, kiedy wszyscy walczymy z epidemi¹ tak kontrowersyjne decyzje narzucaæ i na dodatek nie mieæ odwagi, ¿eby zrobiæ to samemu, ale za poœrednictwem pseudotrybuna³u - powiedzia³ Rafa³ Trzaskowski, prezydent Warszawy, komentuj¹c czwartkowy wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego dot. aborcji.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis zezwalaj¹cy na usuniêcie p³odu obarczonego powa¿nymi wadami jest niekonstytucyjny, tym samym wprowadzi³ niemal ca³kowity zakaz legalnej aborcji. Ponad 90 procent zabiegów usuniêcia ci¹¿y w Polsce odbywa³o siê z tego powodu.

Protesty przeciwko wyrokowi trwaj¹ m.in. w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie i w ponad 50 innych miastach. Tam uczestnicy spotykaj¹ siê na ogó³ w okolicach siedzib Prawa i Sprawiedliwoœci. Najwiêkszy trwa w Warszawie, gdzie demonstruj¹cy, podobnie jak wczoraj, zgromadzili siê w okolicach willi Jaros³awa Kaczyñskiego na ¯oliborzu.

Dowiedz siê wiêcej: Protesty w ponad 60 miastach w Polsce. „To jest wojna!”

Rafa³ Trzaskowski, pytany w pi¹tek w Polsat News, czy popiera te protesty, stwierdzi³, ¿e rozumie „emocje, które towarzysz¹ tysi¹com ludzi”. - To, co zrobi³ Trybuna³ Konstytucyjny to skazanie kobiet na piek³o - oceni³.

- Zadba³em, ¿eby pos³aæ tam obserwatorów z ramienia miasta i oni tam s¹, dlatego ¿e wczoraj wszystko wskazywa³o na to, ¿e policja nadu¿y³a swoich prerogatyw - doda³, pytany o protest przed domem Jaros³awa Kaczyñskiego na ¯oliborzu. - Równie¿ poprosi³em ratowników medycznych, ¿eby tam byli, ¿eby w razie czego udzielaæ pomocy, bo naprawdê dzisiaj te emocje siêgaj¹ zenitu i ja siê nie dziwiê - stwierdzi³, oceniaj¹c, ¿e „partia rz¹dz¹ca w momencie Covid-u, w momencie epidemii, po to tylko, ¿eby odwróciæ uwagê obywateli od w³asnego braku profesjonalizmu, od tego, ¿e nie byli przygotowani do stawienia czo³a drugiej fazie Covid-u i zmarnowali kilka miesiêcy, dopuszcza do podejmowania tak nieprawdopodobnie kontrowersyjnej decyzji”.

- Kilku politycznych nominatów, którzy nie s¹ ¿adnymi autorytetami prawnymi, decyduje pod dyktando pana Jaros³awa Kaczyñskiego, jaka jest wyk³adnia konstytucji. I nie udawajmy, ¿e to jest kwestia zupe³nie niezale¿na czy obiektywna. To jest czysto polityczna wyk³adnia konstytucji, która nigdy nie powinna mieæ miejsca - doda³ prezydent Warszawy.

- Dzisiaj znosi siê przes³ankê dot. uszkodzenia p³odu czy ciê¿kiej choroby. Za chwilê, jak rozumiem, PiS zniesie przes³anki dot. gwa³tu. Tak to ma wygl¹daæ? I to bez ¿adnej dyskusji, debaty, pod os³on¹ epidemii - zauwa¿y³ wiceprzewodnicz¹cy Platformy Obywatelskiej.

Football news:

We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola