Poland

Trzaskowski: Kaczyński chce odwrócić uwagę od epidemii

Rafa³ Trzaskowski

Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Kto przy zdrowych zmys³ach wprowadza tak kontrowersyjne zmiany?! A wiadomo, ¿e pseudo-TK jest na pstrykniêcie palców (Jaros³awa) Kaczyñskiego. Kto robi to w œrodku epidemii? - pyta³ na antenie Radia Zet prezydent Warszawy Rafa³ Trzaskowski komentuj¹c wyrok TK ws. niezgodnoœci z konstytucj¹ przes³anki do legalnej aborcji, jak¹ jest wykrycie wady p³odu.

- Ja jestem zwolennikiem liberalizacji aborcji, ale rozmowa na ten temat na pewno nie powinna siê toczyæ w œrodku epidemii, bez dyskusji ze spo³eczeñstwem i w takich warunkach – podkreœli³ Trzaskowski.

Od czwartku w Polsce dochodzi do ulicznych protestów w zwi¹zku z treœci¹ wyroku TK. 

Trzaskowski zarzuca Kaczyñskiemu, ¿e to on zdecydowa³ o wydaniu wyroku TK ws. aborcji w³aœnie w tym momencie. - On specjalnie to zrobi³ w œrodku epidemii, ¿eby prowokowaæ a potem móc zrzuciæ winê na innych, swojej skrajnej niekompetencji - oceni³ prezydent Warszawy.

Wed³ug Trzaskowskiego Kaczyñski, dziêki wyrokowi TK chce "odwróciæ uwagê obywateli od tego, co siê dzieje w czasach epidemii”.

Trzaskowski odniós³ siê te¿ do s³ów prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego, który we wtorek wezwa³ cz³onków PiS do obrony Koœcio³a przed atakami uczestników protestów.

- Wyszed³, mia³ czelnoœæ zrobiæ to ze znaczkiem Polski Walcz¹cej i dola³ oliwy do ognia. Zamiast uspakajaæ podgrzewa nastroje i robi to w 100 proc. w sposób cyniczny – oburza³ siê prezydent Warszawy.

Wed³ug Trzaskowskiego pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za to, co dzieje siê na polskich ulicach i za zagro¿enie epidemiczne zwi¹zane z protestami ponosi rz¹d. - Dziœ zabrali siê za aborcjê a jutro mog¹ zabraæ siê za wszystkie inne prawa obywatelskie, to ma nie byæ protestów? - pyta³. - Mamy to wszystko przyjmowaæ dlatego, ¿e jest epidemia? – dodawa³.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team