Poland

Trwa nabór do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Studenci

AdobeStock

Rozpoczê³a siê rekrutacja do 16. edycji Akademii Liderów Rynku Kapita³owego, najd³u¿ej dzia³aj¹cego programu Fundacji im. Les³awa Pagi. Jest to program, który pomaga w rozwoju zdolnym i utalentowanym studentom i absolwentom. „Rzeczpospolita” i „Parkiet” s¹ patronami medialnymi wydarzenia.

Tym razem akademia odbêdzie siê w formie hybrydowej. Dwutygodniowa szko³a letnia zosta³a zast¹piona jeszcze wiêksz¹ dawk¹ wiedzy podczas zajêæ on-line. Jak co roku, uczestnicy bêd¹ mieli przyjemnoœæ wzi¹æ udzia³ w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm partnerskich, a tak¿e alumnów ALRK poprzednich edycji.

Z setek studentów, którzy zg³aszaj¹ siê do programu, wybieranych jest zaledwie 30. Szczêœliwcy bior¹ udzia³ w intensywnych szkoleniach i trafiaj¹ na p³atne sta¿e po zakoñczeniu programu. W gronie partnerów znajduj¹ siê takie instytucje jak m.in. Bain&Company Poland, Bastion Group, Eques Investment TFI, ING Bank Œl¹ski, Investors TFI, Mid Europa Partners, PFR Ventures, Rothschild&Co Polska, BillTech, Skriware, CFA Society Poland czy IZFiA.

Ka¿dy uczestnik akademii zostaje tak¿e alumnem fundacji, a tym samym do³¹cza do spo³ecznoœci zrzeszaj¹cej wyj¹tkowych m³odych liderów, którzy chc¹ wspólnymi si³ami kszta³towaæ przysz³oœæ.

- Rekrutuj¹c siê do programu liczy³em na to, ¿e jest to inicjatywa, która pozwoli mi zdobyæ praktyczn¹ wiedzê o rynkach kapita³owych. Letnia szko³a okaza³a siê dok³adnie tym, czego brakowa³o mi na studiach – codziennie praktyczne zajêcia, a wieczorem spotkania z doœwiadczonymi praktykami rynku – podkreœla Wojciech Œwiercz, manager w Bain & Company Poland, uczestnik VI edycji ALRK.

Na zg³oszenia Akademia Liderów Rynku Kapita³owego czeka do 16 marca: Aplikacja do XVI edycji Akademii Liderów Rynku Kapita³owego

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies