Poland

Trump zamierza ułaskawić byłego doradcę

Reuters zaznacza jednoczeœnie - powo³uj¹c siê na swoje Ÿród³o - ¿e ostateczna decyzja ws. u³askawienia Flynna jeszcze nie zapad³a. Pierwszy informacjê o mo¿liwym u³askawieniu Flynna poda³ serwis Axios.

W poniedzia³ek Trump da³ zielone œwiat³o do rozpoczêcia formalnego przekazywania w³adzy ekipie prezydenta-elekta Joe Bidena - jednoczeœnie deklaruj¹c, ¿e bêdzie dalej walczy³ o zmianê wyniku wyborów, w czasie których - jego zdaniem - dosz³o do licznych nieprawid³owoœci. W wyborach z 3 listopada Biden zdoby³ 306 g³osów elektorów a urzêduj¹cy prezydent - 232. Formalnego wyboru nowego prezydenta USA Kolegium Elektorów dokona 14 grudnia.

Flynn, emerytowany genera³, w 2017 roku przyzna³ siê do winy ws. oskar¿eñ o sk³adanie fa³szywych zeznañ w zwi¹zku z kontaktami jakie mia³ z ambasadorem Rosji w USA, na kilka tygodni przed objêciem urzêdu prezydenta przez Trumpa.

Po pewnym czasie Flynn zacz¹³ przekonywaæ, ¿e prokuratorzy naruszyli jego prawa i zmusili go do przyznania siê do winy.

Flynn by³ jednym z kilku by³ych wspó³pracowników Trumpa, którzy przyznali siê do winy lub zostali skazani w zwi¹zku ze œledztwem prowadzonym ws. mieszania siê Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku przez specjalnego prokuratora, Roberta Muellera.

W marcu Trump deklarowa³, ¿e powa¿nie rozwa¿a pe³ne u³askawienie Flynna. Prezydent mówi³ wówczas, ¿e FBI i Departament Sprawiedliwoœci "zniszczy³y" ¿ycie Flynna i jego rodziny.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese