Poland

Trump ułaskawił Levandowskiego. "Największa kradzież tajemnic”

AFP

Ostatni¹ decyzj¹ ustêpuj¹cego prezydenta USA by³o og³oszenie prawa ³aski wobec ponad 70 prawomocnie skazanych. Na liœcie tej znalaz³ siê Anthony Levandowski, który w sierpniu ub. r. zosta³ uznany przez amerykañski s¹d za winnego kradzie¿y firmowych tajemnic, zwi¹zanych z technologi¹ autonomicznych samochodów.

Cenne dane wyniós³ z Google (dzia³ tzw. samojezdnych pojazdów obecnie dzia³a jako wyodrêbniony podmiot – Waymo), by nastêpnie stworzyæ w³asny startup Otto, który sprzeda³ za krocie konkurentowi – firmie Uber. Levandowski za ten czy za kratami mia³ spêdziæ pó³tora roku, a jeden z sêdziów nazwa³ jego czyn „najwiêkszym przestêpstwem zwi¹zanym z tajemnic¹ handlow¹, jakie kiedykolwiek widzia³”. Teraz Donald Trump zdecydowa³ o wypuszczeniu by³ego in¿yniera Google na wolnoœæ.

– Moja rodzina i ja jesteœmy wdziêczni prezydentowi i innym osobom, które wspiera³y mnie i wystêpowa³y w moim imieniu – skomentowa³ na Twitterze kontrowersyjn¹ decyzjê Trumpa sam Levandowski.

W trakcie rozprawy wysz³o na jaw, ¿e Levandowski pobra³ tysi¹ce plików na swojego laptopa, zanim opuœci³ Google. Po przejêciu Otto przez Ubera Levandowski znalaz³ siê w strukturach giganta. Gdy jednak jego kradzie¿ wysz³a na jaw, Uber zwolni³ go. Levandowski nadal toczy walkê prawn¹ z Uberem, twierdz¹c, ¿e to ta firma powinna odpowiadaæ za 179 mln dol., które mia³ zap³aciæ Google’owi za poniesione szkody. W osobnym procesie Levandowski argumentowa³, ¿e Uber jest mu winien miliardy dolarów utraconej wartoœci z tytu³u umowy z Otto.

Football news:

Antonio Conte: Inter were 15 points behind Juve before I arrived. We are developing
Zinedine Zidane: Real Madrid are good, they have regained their confidence. With Sociedad, we must play as we know how
Mourinho on 4-0 with Burnley: The victory was needed for the sake of the smiles of the Tottenham players. Happy with Bale
Bale after Burnley double: My form is coming back. We must work hard and not talk nonsense
Golovin scores points every 32 minutes in 2021 - best result in Ligue 1
Beckham on Messi and Ronaldo: These are the players we want to sign at Inter Miami
Arteta after 3-1 with Leicester: Arsenal are unacceptably low in the table. We need to improve the situation