Poland

Trump ułaskawił byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego

Prezydent USA Donald Trump i gen. Michael Flynn, fotografia z grudnia 2016 r.

AFP

Prezydent USA Donald Trump u³askawi³ swego by³ego doradcê ds. bezpieczeñstwa narodowego, Michaela Flynna, który wczeœniej przyzna³ siê do winy w zwi¹zku z oskar¿eniem o sk³adanie fa³szywych zeznañ przed FBI w czasie œledztwa dotycz¹cego mieszania siê Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku.

"Mam zaszczyt poinformowaæ, ¿e gen. Michael T. Flynn zosta³ w pe³ni u³askawiony" - napisa³ Trump na Twitterze. Prezydent doda³, i¿ wie, ¿e teraz Flynn i jego rodzina bêd¹ mieli bardzo udane Œwiêto Dziêkczynienia.

Flynn, emerytowany genera³, w 2017 roku przyzna³ siê do winy ws. oskar¿eñ o sk³adanie fa³szywych zeznañ w zwi¹zku z kontaktami jakie mia³ z ambasadorem Rosji w USA, na kilka tygodni przed objêciem urzêdu prezydenta przez Donalda Trumpa.

Czytaj tak¿e:
Wybory w USA. Prezydent Chin gratuluje zwyciêstwa Joe Bidenowi

Po pewnym czasie Flynn zacz¹³ przekonywaæ, ¿e prokuratorzy naruszyli jego prawa i zmusili go do przyznania siê do winy.

W grudniu 2017 r. Trump napisa³ na Twitterze, ¿e musia³ zwolniæ Flynna ze stanowiska, poniewa¿ ten ok³ama³ wiceprezydenta oraz FBI, do czego siê przyzna³. "Szkoda, poniewa¿ jego dzia³ania podczas procesu przejmowania w³adzy od poprzedniej administracji by³y zgodne z prawem. Nie by³o nic do ukrycia!" - oceni³ wówczas prezydent.

Flynn by³ jednym z kilku by³ych wspó³pracowników Trumpa, którzy przyznali siê do winy lub zostali skazani w zwi¹zku ze œledztwem prowadzonym w sprawie mieszania siê Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku przez specjalnego prokuratora, Roberta Muellera.

W marcu Trump deklarowa³, ¿e powa¿nie rozwa¿a pe³ne u³askawienie Flynna. Prezydent mówi³ wówczas, ¿e FBI i Departament Sprawiedliwoœci "zniszczy³y" ¿ycie Flynna i jego rodziny.

W poniedzia³ek Donald Trump da³ zielone œwiat³o do rozpoczêcia formalnego przekazywania w³adzy ekipie prezydenta-elekta Joe Bidena - jednoczeœnie deklaruj¹c, ¿e bêdzie dalej walczy³ o zmianê wyniku wyborów, w czasie których - jego zdaniem - dosz³o do licznych nieprawid³owoœci.

W wyborach z 3 listopada Biden zdoby³ 306 g³osów elektorów, a urzêduj¹cy prezydent - 232. Formalnego wyboru nowego prezydenta USA Kolegium Elektorów dokona 14 grudnia. 46. prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie zaprzysiê¿ony 20 stycznia.

Football news:

Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United
Eldor Shomurodov: Torres and Drogba are my idols. Would like their autographs