Poland

Trump: To nie moja wina, że wirus tu dotarł. To wina Chin

Donald Trump i Joe Biden

AFP

Kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta, Joe Biden, wykorzysta³ drug¹ (i ostatni¹) przedwyborcz¹ debatê przed wyborami prezydenckimi w USA, by zaatakowaæ sposób zarz¹dzania kryzysem zwi¹zanym z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa.

Na 12 dni przed wyborami prezydenckimi w USA, w Nashville, w stanie Tennessee, Trump musia³ broniæ tego, w jaki sposób jego administracja zareagowa³a na epidemiê, w wyniku której zmar³o ju¿ 223 tysi¹ce mieszkañców kraju. USA s¹ najciê¿ej dotkniêtym przez pandemiê koronawirusa SARS-CoV-2 krajem œwiata.

- Ten, kto jest odpowiedzialny za tak wiele zgonów, nie powinien pozostaæ prezydentem USA - mówi³ Biden nawi¹zuj¹c do liczby ofiar epidemii w USA.

Tymczasem Trump przekonywa³, ¿e najgorsze Amerykanie maj¹ ju¿ za sob¹. Prezydent USA przekonywa³, ¿e Stany Zjednoczone "wychodz¹ na prost¹", a koronawirus "odchodzi".

Trump broni³ siê te¿ - wobec zarzutów o to, ¿e unika brania na siebie odpowiedzialnoœci za skutki epidemii w USA - przekonuj¹c, i¿ "to nie jego wina, ¿e to (koronawirus) tu (do USA) dotar³o".

- To wina Chin - przekonywa³.

Prezydent USA zapewnia³ te¿, ¿e USA wkrótce bêd¹ dysponowaæ szczepionk¹ na COVID-19, która powinna zostaæ zatwierdzona do u¿ycia w ci¹gu tygodni, choæ - jak doda³ póŸniej - nie jest to jeszcze pewne.

Trump atakowa³ swojego rywala twierdz¹c, ¿e wystartowa³ w wyborach prezydenckich w 2016 roku z jego powodu.

- Joe, wystartowa³em przez ciebie. Wystartowa³em przez Baracka Obamê. Poniewa¿ spisywaliœcie siê s³abo. Gdybym s¹dzi³, ¿e wykonaliœcie dobr¹ robotê, nigdy bym nie startowa³ - mówi³ prezydent USA.

Trump wypomina³ Bidenowi m.in. to, ¿e ten - jako wiceprezydent USA - mia³ dwie kadencje na wprowadzenie w ¿ycie reform, które proponuje obecnie (dotycz¹cych m.in. wymiaru sprawiedliwoœci i kwestii nierównoœci rasowych).

- By³eœ wiceprezydentem. Wci¹¿ mówisz o wszystkim, co zamierzasz zrobiæ. Ale by³eœ tu nie tak dawno i nie zrobiliœcie nic - mówi³.

Biden i Trump odnieœli siê te¿ do ostatnich informacji na temat ingerencji w wybory ze strony Iranu i Rosji. Dyrektor Wywiadu Narodowego USA poinformowa³ w œrodê wieczorem, ¿e Iran i Rosja wesz³y w posiadanie danych z rejestrów amerykañskich wyborców, a Iran mia³ wysy³aæ zastraszaj¹ce wyborców maile, podszywaj¹c siê pod skrajnie prawicow¹ organizacjê Proud Boys.

- Stawiam sprawê jasno, ¿e jakikolwiek kraj, niewa¿ne kto to jest, który miesza siê w amerykañskie wybory, zap³aci za to - mówi³ Biden.

- Zap³ac¹ za to, jeœli zostanê wybrany - kontynuowa³ Biden. - Oni ingeruj¹ w suwerennoœæ Ameryki. To w³aœnie siê dzieje - dodawa³.

Biden zarzuci³ te¿ Trumpowi, ¿e ten nie domaga³ siê twardo wyjaœnieñ od prezydenta Rosji, W³adimira Putina ws. ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku.

Z kolei Trump zwraca³ uwagê, ¿e wed³ug danych amerykañskiego wywiadu, Iran i Rosja maj¹ podejmowaæ próby ingerencji w wybory prezydenckie w USA, by zmniejszyæ szansê wyborcze Trumpa. Jak mówi³ prezydent USA, dyrektor Wywiadu Narodowego, John Ratcliffe, mówi³ mu, ¿e Iran i Rosja chc¹ jego pora¿ki "poniewa¿ nikt nie by³ twardszy wobec Rosji".

Football news:

Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici
Zinedine Zidane: I Never felt untouchable at Real Madrid. Criticism is normal
Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona