Poland

Trump pogodził się z wygraną Bidena

Donald Trump

Donald Trump nie musi uznaæ pora¿ki, aby Joe Biden zosta³ prezydentem. I na razie tego nie robi

AFP

Przekazanie w³adzy ruszy³o. Ale odchodz¹cy prezydent ju¿ myœli o rewan¿u.

Donald Trump napisa³ 60 tys. tweetów. Ale na ¿aden œwiat nie czeka³ z takim napiêciem, jak na ten, który pojawi³ siê we wtorek o pierwszej w nocy czasu warszawskiego. Prezydent poleca w nim administracji rozpocz¹æ proces przekazania w³adzy Joe Bidenowi. Mimo wielu obaw amerykañski mechanizm demokratyczny zadzia³a³.

Na tweet rynki finansowe zareagowa³y spokojnie: dolar lekko (o 0,25 proc.) os³ab³ do euro, zanotowano te¿ niewielkie zwy¿ki na gie³dach (indeks S&P zyska³ niespe³na 1 proc.). Inwestorzy patrz¹ ju¿ do przodu i choæ podoba im siê unikniêcie kryzysu politycznego, to przewiduj¹ mniej korzystn¹ dla biznesu politykê Bidena ni¿ Trumpa.

O jej kierunku œwiadcz¹ pierwsze nominacje prezydenta-elekta. Po karuzeli stanowisk w Bia³ym Domu wracaj¹ znane od lat twarze. Sekretarzem skarbu po raz pierwszy bêdzie kobieta – Janet Yellen by³a ju¿ za Baracka Obamy szefow¹ Rezerwy Federalnej. Da³a siê poznaæ jako zwolenniczka stawiania na pierwszym miejscu walki z bezrobociem i stymulowania gospodarki. Z kolei nowy sekretarz stanu Anthony Blinken od tylu lat doradza³ Bidenowi, ¿e jest uwa¿any za jego alter ego. Jego pierwszym zadaniem ma byæ odbudowa nadw¹tlonych za Trumpa wiêzi z sojusznikami Ameryki, w pierwszym rzêdzie w NATO. To dla Polski dobra wiadomoœæ.

Nowy doradca ds. bezpieczeñstwa narodowego Jake Sullivan by³ ju¿ natomiast typowany na to stanowisko cztery lata temu, gdyby wygra³a Hillary Clinton. Negocjowa³ w 2015 r. porozumienia o rozbrojeniu atomowym Iranu, do którego teraz Ameryka ma wróciæ. Z kolei szef amerykañskiej dyplomacji za Obamy John Kerry, który podpisywa³ uk³ad paryski o ochronie œrodowiska, teraz bêdzie pe³nomocnikiem ds. klimatu. To kolejny sygna³ zwrotu w niektórych obszarach polityki Waszyngtonu.

Do 20 stycznia Trump zachowuje jednak pe³niê w³adzy. I zamierza to wykorzystaæ. W³aœnie og³osi³ listê 89 chiñskich strategicznych firm, w które nie bêdzie móg³ inwestowaæ kapita³ amerykañski. Chodzi o zabetonowanie polityki konfrontacji z Pekinem, od której Biden nie zamierza zreszt¹ odchodziæ.

Ale ambicje odchodz¹cego prezydenta siêgaj¹ dalej. Uruchomi³ proces przekazywania w³adzy, gdy siê okaza³o, ¿e ostatecznie przegra³ w Michigan. Ale nie zaniecha³ podwa¿enia przed s¹dami wyników wyborów w Pensylwanii, Wisconsin i Georgii. Nie uzna³ te¿ swojej przegranej w skali kraju. Po czêœci to efekt narcystycznego charakteru. Ale te¿ gra na stymulowanie poczucia wyborczego oszustwa u republikañskiego elektoratu. Mo¿e ono pomóc w zwyciêstwie w wyborach uzupe³niaj¹cych w Georgii ju¿ w styczniu, od których zale¿y wiêkszoœæ w Senacie. A w dalszej perspektywie w odbiciu od demokratów Bia³ego Domu – mo¿e nawet przez samego Trumpa.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)