Poland

Trump otwiera USA dla podróżnych z Brazylii i Europy

Donald Trump

AFP

Prezydent Donald Trump uchyli³ zakazy wjazdu na³o¿one w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2 na podró¿nych nie bêd¹cych obywatelami USA przybywaj¹cych do kraju z Brazylii i wiêkszoœci pañstw Europy - informuje Reuters.

W przypadku podró¿nych z Europy zakaz wjazdu zostanie zniesiony wobec pañstw nale¿¹cych do strefy Schengen, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Jednak przedstawiciele administracji Joe Bidena zapowiadaj¹, ¿e rozporz¹dzenie wykonawcze Trumpa w tym zakresie nie wejdzie w ¿ycie.

"Pandemia siê zaostrza, bardziej zakaŸne warianty (koronawirusa) pojawiaj¹ siê na œwiecie, to nie jest czas na znoszenie obostrzeñ dotycz¹cych podró¿y miêdzynarodowych" - pisze na Twitterze Jen Psaki, przysz³a sekretarz prasowa Bia³ego Domu.

Rozporz¹dzenie Donalda Trumpa mia³oby wejœæ ¿ycie tego samego dnia, którego w ¿ycie wchodzi regulacja wymagaj¹ca od ka¿dego wje¿d¿aj¹cego do USA, z wy¿ej wymienionych krajów, okazania negatywnego testu na COVID-19.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto