Poland

Trump odchodzi i nokautuje Nord Stream 2

Angela Merkel, Germany's chancellor, left, and U.S. President Donald Trump stand for a family photograph during the North Atlantic Treaty Organization (NATO) summit at the military and political alliance's headquarters in Brussels, Belgium, on Wednesday,

Bia³y Dom dziœ – 19 stycznia zada ostatni cios rosyjskiemu gazoci¹gowi do Niemiec. Sankcje uderz¹ w jedynego wykonawcê, który pozosta³ na placu boju – barkê kotwiczn¹ „Fortuna”.

O nowych sankcjach dowiedzia³a siê gazeta Handelsblatt. Wed³ug Ÿróde³ gazety sankcje zostan¹ wprowadzone we wtorek 19 stycznia, o czym Waszyngton mia³ ju¿ poinformowaæ swoich europejskich partnerów. Uderz¹ w jedyn¹ dostêpn¹ dla Gazpromu uk³adarkê ruroci¹gów na dnie morskim – barkê kotwiczn¹ „Fortuna”.

Barka otrzyma³a od w³adz duñskich zezwolenie na u³o¿enie od 15 stycznia pozosta³ego, nieukoñczonego 157-kilometrowego odcinka rury w wy³¹cznej strefie ekonomicznej Danii. Zgodnie z harmonogramem prace na wodach duñskich powinny zakoñczyæ siê w maju, a na wodach niemieckich do koñca czerwca.

Bloomberg

Do tej pory jednak inwestor – spó³ka Gazpormu Nord Stream 2 AG nie wznowi³ budowy. Jak podaj¹ Ÿród³a Handelsblatt, przerwa jest potrzebna, aby niemieckie w³adze mog³y próbowaæ negocjowaæ z administracj¹ Bidena, podczas gdy europejskie firmy po kolei opuszczaj¹ projekt.

W sobotê 16 stycznia okaza³o siê, ¿e szwajcarska firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance Group odmawia wspó³pracy z Nord Stream-2. Trzy dni wczeœniej duñski koncern in¿ynieryjny Ramboll, który przygotowywa³ ocenê wp³ywu inwestycji na œrodowisko, og³osi³ wycofanie siê z projektu. Na pocz¹tku roku norweski Det Norske Veritas (DNV GL) odmówi³ œwiadczenia us³ug certyfikacyjnych.

We wrzeœniu 2020 r Miêdzynarodowa Grupa Klubów P&I, czyli IG P&I, odmówi³a wspó³pracy z Nord Stream 2. Stowarzyszenie 13 miêdzynarodowych klubów ubezpieczeñ morskich oœwiadczy³o, ¿e ¿aden z jego cz³onków nie zapewni ochrony ubezpieczeniowej statkom uczestnicz¹cym w budowie ruroci¹gu.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17