Poland

Trump na odchodne uderza w Huawei. Kolejny cios w Chiny

Bloomberg

Ustêpuj¹cy prezydent USA nie odpuszcza w technologicznej wojnie z Chinami. Na dwa dni przed koñcem kadencji Donald Trump zdecydowa³ o zawieszeniu licencji na tzw. warunkow¹ wspó³pracê dla ca³ego szeregu amerykañskich firm kooperuj¹cych z Huawei. Wœród dostawców chiñskiego giganta na tej liœcie jest m.in. Intel – podaje Reuters.

Huawei oskar¿any jest przez Bia³y Dom o tworzenie zagro¿enia dla interesów USA. Zawieszenie licencji przez Trumpa, pewnie jedna z jego ostatnich decyzji przed œrodowym przejêciem w³adzy przez Joe Bidena, mocno uderzy w chiñski koncern. Departament Handlu USA negatywnie mia³ rozpatrzyæ bowiem „istotn¹ liczbê” podañ o licencjê na wysy³kê podzespo³ów i uniewa¿niæ co najmniej jedn¹ ju¿ wydan¹.

Chodzi o firmy dostarczaj¹ce pó³przewodniki (co najmniej cztery), a poza Intelem zakaz dotkn¹æ mo¿e m.in. o japoñsk¹ firmê Kioxa (d. Toshiba Memory Corp.). W sumie, jak podaje agencja, przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce z Huawei czekaj¹ na wydanie oko³o 150 licencji na towary i technologie o wartoœci 120 mld dol. Ca³a masa wniosków na transakcje (o wartoœci 280 mld dol.) nawet nie zosta³a rozpatrzona.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17