Poland

Trump: Mamy szczepionki. Nawet bez nich wychodzimy na prostą

Donald Trump na wiecu na lotnisku w New Hampshire przekonywa³ zwolenników, ¿e "¿aden kraj na œwiecie nie odbudowuje siê (po za³amaniu spowodowanym pandemi¹ koronawirusa - red.) tak, jak USA".

Trump mówi³, ¿e USA "wychodz¹ na prost¹" przekonuj¹c, ¿e kraj "ma szczepionki, ma wszystko". - Nawet bez szczepionek wychodzimy na prost¹ - doda³.

Jak dot¹d w USA ¿adna z eksperymentalnych szczepionek na COVID-19 nie zosta³a dopuszczona do u¿ycia.

Tymczasem szef personelu Bia³ego Domu, Mark Meadows, mówi³ w CNN, ¿e administracja "nie bêdzie mia³a pandemii pod kontrol¹". - Bêdziemy mieli pod kontrol¹ fakt, ¿e zdobêdziemy szczepionki, bêdziemy mieæ pod kontrol¹ lecznictwo, œrodki opóŸniania (rozwoju epidemii - red.) - t³umaczy³.

W wydanym oœwiadczeniu rywal Donalda Trumpa w wyborach, Joe Biden, odniós³ siê do tych komentarzy stwierdzaj¹c, ¿e Meadows "przyzna³, i¿ administracja skapitulowa³a i nie próbuje kontrolowaæ pandemii". Jak doda³ oznacza to, ¿e administracja Trumpa "porzuci³a swój podstawowy obowi¹zek chronienia obywateli USA".

- To nie by³o przejêzyczenie Meadowsa, to by³o szczere przyznanie jaka by³a strategia prezydenta Donalda Trumpa od pocz¹tku kryzysu: powiewaæ bia³¹ flag¹ i liczyæ, ¿e dziêki ignorowaniu go, wirus po prostu zniknie. Nie znikn¹³ i nie zniknie - doda³ Biden.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it