Poland

Trudno ich porównać

Lewis Hamilton wygra³ 92 wyœcigi i poprawi³ rekord Michaela Schumachera.

Niemiec by³ rekordzist¹ od koñcówki sezonu 2006 – w nastêpnym roku Hamilton zadebiutowa³ w F1, a „Schumi" odszed³ na emeryturê. Wróci³ z niej po trzech latach przerwy i spêdzi³ trzy nieudane sezony w Mercedesie, gdzie nastêpnie – od 2013 roku – jego miejsce zaj¹³ Hamilton. Brytyjczyk mia³ wtedy na koncie jeden mistrzowski tytu³, wywalczony w sezonie 2008, oraz 21 wygranych wyœcigów.

By³ to schy³ek epoki silników spalinowych – od sezonu 2014 samochody F1 wyposa¿one s¹ w hybrydowe jednostki napêdowe i w tej erze Mercedes niepodzielnie rz¹dzi na wyœcigowych torach. Hamilton skrzêtnie to wykorzystuje: powiêkszy³ swoj¹ kolekcjê o piêæ tytu³ów i w zasiêgu rêki ma wyrównanie innego rekordu Schumachera: w tym sezonie tylko wyj¹tkowy kataklizm mo¿e pozbawiæ go siódmego mistrzostwa œwiata. Ju¿ teraz ma na koncie tyle zwyciêstw, ile ³¹cznie trzeci i czwarty kierowca na liœcie wszech czasów – Alain Prost (51) i Ayrton Senna (41).

Skromne pochodzenie

Kibice lubi¹ rozwa¿ania, kto jest najwybitniejszym kierowc¹ w historii F1. Pomoc¹ musz¹ s³u¿yæ w³aœnie statystyki, bo poza Prostem i Senn¹ inni giganci kierownicy praktycznie nie mieli mo¿liwoœci, by mierzyæ siê ze sob¹ w bezpoœredniej walce na torze.

Jednak analiza suchych liczb w tak technicznej dyscyplinie, jak¹ jest Formu³a 1, nie mo¿e przynieœæ jednoznacznego rozstrzygniêcia – lepszy jest Schumacher czy Hamilton? A mo¿e Senna czy herosi z naprawdê odleg³ych czasów, jak Juan Manuel Fangio, piêciokrotny czempion z lat 50.?

Rzetelne porównanie mo¿liwoœci kierowców jest praktycznie niemo¿liwe. W œwiecie F1 zbyt szybko zmieniaj¹ siê realia, a Schumacher i Hamilton osi¹gali sukcesy w ró¿nych okolicznoœciach.

£¹czy ich w³aœciwie tylko jedno: skromne pochodzenie. Ich rodziny nie mia³y wyœcigowych tradycji ani grubych milionów na finansowanie karier swoich synów. Schumacher senior by³ murarzem, jego ¿ona dorabia³a do rodzinnego i wyœcigowego bud¿etu w sto³ówce na torze kartingowym. Ojciec Hamiltona pracowa³ jako informatyk na kolei, ale by pomagaæ synowi w karierze, rzuci³ sta³¹ pracê i ima³ siê dorywczych zajêæ – czasami czterech jednoczeœnie.

„Schumi" dotar³ do F1 krêtymi œcie¿kami, startuj¹c po drodze w wyœcigach d³ugodystansowych czy DTM. Zadebiutowa³ przypadkiem, gdy ma³a ekipa Jordan poszukiwa³a zastêpcy za aresztowanego za bójkê z londyñskim taksówkarzem Bertranda Gachota. Od kolejnego wyœcigu jeŸdzi³ w Benettonie – ekipie aspiruj¹cej do czo³ówki, lecz nie na mistrzowskim poziomie. Jednak ju¿ w trzecim pe³nym sezonie startów zdoby³ pierwszy tytu³, rok póŸniej dorzuci³ drugi i przeszed³ do trapionej wówczas kryzysem ekipy Ferrari. Poprowadzi³ j¹ do bezprecedensowego pasma sukcesów, zdobywaj¹c na pocz¹tku XXI wieku piêæ tytu³ów z rzêdu.

Hamilton ju¿ jako nastolatek trafi³ pod skrzyd³a zespo³u McLaren i wiadomo by³o, ¿e jeœli rozwinie swój talent, to prêdzej czy póŸniej dostanie siê do F1. Ju¿ w pierwszym sezonie rywalizacji w Grand Prix walczy³ o mistrzostwo œwiata – przegra³ jednym punktem, ale rok póŸniej dopi¹³ swego. Nasta³a jednak dominacja Red Bulla i dopiero przenosiny do Mercedesa oraz powa¿ne zmiany techniczne, w których jego nowa ekipa idealnie siê odnalaz³a, pchnê³y jego karierê w stronê rekordów wszech czasów.

Okresy dominacji Ferrari z Schumacherem i Mercedesa z Hamiltonem ró¿ni³y siê od siebie paroma istotnymi szczegó³ami. Scuderia tylko w sezonach 2002 i 2004 dysponowa³a gigantyczn¹ przewag¹, a w innych latach walki z McLarenem czy Williamsem by³y bardziej wyrównane ni¿ w zdominowanej przez Mercedesa wspó³czesnej erze hybrydowej.

Kto by³by gór¹

„Schumi" nigdy nie przegra³ rywalizacji z zespo³owym partnerem, a Hamilton jeszcze w McLarenie miewa³ s³absze momenty na tle Jensona Buttona a w sezonie 2016 uleg³ Nico Rosbergowi w walce o tytu³. Schumacher zawsze mia³ u boku uleg³ego zespo³owego kierowcê nr 2, za to czêœciej ni¿ Hamilton musia³ walczyæ z wymagaj¹cymi rywalami z innych ekip.

Za czasów dominacji „Czerwonego Barona" w barwach Scuderii sezon F1 liczy³ œrednio 17 wyœcigów, podczas gdy od 2010 roku zmagania nigdy nie by³y krótsze ni¿ 19 rund. Dziœ samochody s¹ praktycznie bezawaryjne, co u³atwia œrubowanie osi¹gniêæ. W tej sytuacji chyba wiêcej frajdy od porównywania cyferek daj¹ rozwa¿ania, kto by³by gór¹ w bezpoœrednim starciu.

Pod wzglêdem czystej szybkoœci lepszy okaza³by siê pewnie Hamilton, ale wcale nie jest wykluczone, ¿e to Schumacher – bezkompromisowy i nie wahaj¹cy siê przed przekroczeniem granicy nieczystej gry – by³by gór¹ na przestrzeni ca³ego sezonu. Niestety, nigdy siê o tym nie przekonamy. Obaj s¹ arcymistrzami swoich epok i to musi nam wystarczyæ.

Autor jest komentatorem telewizji Eleven Sports.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona