Poland

Trochę nerwów na starcie

Czerwony kolor nadal dominuje na GPW. Czy bêdzie tak do koñca dnia?

Pocz¹tek nowego tygodnia na warszawskiej gie³dzie nie przyniós³ zbyt wielu powodów do zadowolenia inwestorom. W poniedzia³ek dominowa³ bowiem kolor czerwony i tym samym zosta³a podtrzymana spadkowa seria z koñca ubieg³ego tygodnia. Wygl¹da wiêc na to, ¿e dosz³o w koñcu na naszym rynku do korekty, chocia¿ na razie jest ona doœæ delikatna. Czy dzisiaj znowu bêd¹ dominowa³y niedŸwiedzie?

Pocz¹tek dnia wskazuje, ¿e ten scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny. WIG20 zacz¹³ dzieñ na minusie. Byki co prawda szybko wziê³y siê za odrabianie strat, ale pó³ godziny po starcie notowañ indeks najwiêkszych spó³ek nadal by³ pod kresk¹. Traci³ 0,4 proc.

Huœtawkê nastrojów mieliœmy wczoraj na rynku amerykañskim. W pierwszej czêœci notowañ tamtejsze indeksy traci³y nawet ponad 1 proc. PóŸniej jednak sytuacja zaczê³a siê poprawiaæ i ostateczne wyniki poniedzia³kowej sesji nie wypad³y tak Ÿle. Dow Jones spad³ zaledwie 0,1 proc., a S&P500 zyska³ nawet blisko 0,4 proc.

Spadki przewa¿a³y za to na rynkach azjatyckich. S³abo prezentowa³ siê przede wszystkim Hang Seng, który straci³ prawie 2,6 proc. Ponad 2 proc. spad³ tak¿e Kospi. Shanghai Composite straci³ 1,5 proc., a Nikkei225 niemal 1 proc.

W kalendarzu makroekonomicznym na dzisiaj mamy m.in. odczyt dotycz¹cy poda¿y pieni¹dza w Polsce czy te¿ amerykañskie wskaŸniki m.in. Conference Board. Z pewnoœci¹ inwestorzy bêd¹ z uwag¹ tak¿e œledzili kolejne doniesienia na temat walki z koronawirusem.

Na rynku walutowym pocz¹tek dnia przyniós³ os³abienia naszej waluty. Dolar jest wyceniany na 3,75 z³, zaœ euro kosztuje 4,55 z³.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17