Poland

Triumf Igi Świątek w Adelajdzie

Iga Œwi¹tek wygra³a drugi zawodowy turniej w karierze pokonuj¹c w finale Szwajcarkê Belindê Bencic 6:2, 6:2.

By³ to chyba najlepszy mecz Polki od kiedy jest zwyciê¿czyni¹ Wielkiego Szlema. Szwajcarka rozstawiona z nr 2 by³a bezradna wobec zagrañ Œwi¹tek (nr 5), która œwietnie serwowa³a zarówno pierwsz¹ jak i drug¹ pi³kê, znakomicie wybiera³a kierunki przy wymianach z g³êbi kortu i pope³nia³a bardzo ma³o b³êdów. 

Kluczowym momentem meczu by³o prze³amanie serwisu Szwajcarki w pierwszym secie przy stanie 3:2, Bencic pope³ni³a w tym gemie a¿ cztery podwójne b³êdy i ju¿ siê po tej klêsce nie podnios³a. W sumie w ca³ym spotkaniu podwójnych b³êdów ze strony Szwajcarki by³o a¿ 8. Polka wygra³a turniej nie trac¹c ani jednego seta.

Iga Œwi¹tek od poniedzia³ku bêdzie 15. zawodniczk¹ rankingu WTA, ale to pozycja myl¹ca, bo z powodu koronawirusa ranking roz³o¿ony na dwa lata nie oddaje obecnej si³y Polki. Jest ona bez w¹tpienia jedn¹ z 5-6 najlepiej graj¹cych zawodniczek i taka jest jej realna pozycja. Teraz bêdzie mia³a okazjê, by to potwierdziæ w turnieju w Dubaju, który rozpocznie siê za tydzieñ. 

Ogl¹daj¹c grê Igi w Adelajdzie mieliœmy podwójna przyjemnoœæ - po pierwsze spisywa³a siê znakomicie, a po drugie trybuny by³y pe³ne, ludzie uœmiechniêci i zrelaksowani tu¿ obok kortu pili kawê, a mo¿e i szampana. Dopiero w takich dekoracjach tenis jest na swoim miejscu i triumf smakuje jak dawniej. Czekamy na szampana z Ig¹ w Pary¿u i truskawki w Wimbledonie.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game