Poland

Traveldata: Ceny w biurach podróży lekko w górę i mocno w dół

Pierwszy raz od miesi¹ca ceny w biurach podró¿y nieco wzros³y, jeœli liczyæ tydzieñ do tygodnia. Zarazem w porównaniu rok do roku ró¿nica osi¹gnê³a rekordow¹ ró¿nicê na minus – pokazuj¹ najnowsze dane z raportu Instytutu Badañ Rynku Turystycznego Traveldata.

W ostatnim tygodniu œrednia cena wycieczki z wylotem miêdzy 2 i 8 sierpnia 2021 wzros³a o 18 z³otych. To prze³amanie tendencji z ostatnich tygodni, kiedy to œrednia cena spada³a o 9, 17 i 8 z³otych. Wczeœniej ros³a o 2 i 19 z³otych – od tego wyliczenia zaczyna opracowanie Traveldata.

I jak podaje, najwiêcej zyskiwa³a cena wyjazdu do Maroka (ponownie) i na Sycyliê (przed tygodniem wyst¹pi³ tam znaczny spadek ceny) – œrednio 216 i 193 z³ote Nieco mniej ros³a cena wakacji w Tunezji kontynentalnej – o 113 z³otych.

By³y te¿ przeceny – najwiêksza na wyjazdy do Kalabrii, œrednio o 193 z³ote, na Lanzarote, o 107 z³otych, i na Gran Canariê – o 89 z³otych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia zamieszczony ni¿ej wykres.

W minionym tygodniu ceny wycieczek z wylotami od 2 do 8 sierpnia najbardziej spad³y w wypadku Wysp Kanaryjskich – o 34 z³ote.

Pozosta³e kierunki dro¿a³y. Nieznaczny wzrost cen widaæ by³o w ofertach wypoczynku w Egipcie – o 2 z³ote. Wiêcej podwy¿ki zaznaczy³y siê, jeœli chodzi o Grecjê i Bu³gariê – o 25 i 44 z³ote. Kolejny te¿ raz najbardziej w ostatnim tygodniu skoczy³a œrednia cena wycieczki do Turcji – o 62 z³ote.

Rok do roku najwiêkszy minus

Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia pokaza³o, ¿e by³a ona ni¿sza od œredniej z poprzedniego sezonu o 128 z³otych. By³a to rekordowa w tym sezonie zni¿ka œredniej ceny, liczona rok do roku. W ostatnich dziewiêciu tygodniach ceny by³y bowiem ni¿sze od cen sprzed roku o 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 z³otych – wyliczaj¹ autorzy raportu.

Najwiêkszy roczny spadek cen Traveldata ujawni³a w wypadku Maroka – o 667 z³otych. Znacz¹co mniejsze ceny obejmowa³y te¿ podró¿e na Lanzarote i do Marsa Alam – o 326 i 274 z³ote.

Pierwszy raz od oœmiu tygodni to nie Portugalia dro¿a³a najszybciej, porównuj¹c rok do roku. Tym razem by³a to Kos – o 161 z³otych, a tak¿e Dalaman i Portugalia– o 143 i 109 z³otych.

Jeœli chodzi o oddzia³ywanie ceny paliwa lotniczego i kursów g³ównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja by³a mniej korzystna ni¿ w tym samym okresie ubieg³ego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wynios³a bowiem 2,41 z³otego za litr, co oznacza³o pierwszy raz od prawie roku wzrost o 6,2 procent. Jednoczeœnie z³oty by³ s³abszy wobec euro i dolara o oko³o 4,2 procent.

Nic wiêc dziwnego, ¿e sumaryczny wp³yw tych dwóch elementów na œredni¹ zmianê kosztów wycieczek by³ znaczny i osi¹gn¹³ rekordow¹ wielkoœæ i zawiera³ siê w przybli¿eniu w przedziale 100 – 110 z³otych.


Zdecydowanie najwiêksze roczne spadki cen wycieczek, podobnie jak ju¿ wiele razy w tym sezonie, mia³y miejsce w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich gdzie œrednie ceny by³y ni¿sze o 201 i 196 z³otych od cen sprzed roku. Mniejsza by³a skala rocznych przecen ofert wakacji w Grecji – o 56 z³otych. A jeszcze mniejsza w wypadku Turcji, 17 z³otych.

Kolejny raz z rzêdu jedynym z g³ównych kierunków, w wypadku którego wyst¹pi³ wzrost cen wycieczek w ujêciu rocznym by³a Bu³garia, w której podnios³y siê one o 18 z³otych.

Jeœli chodzi o mniej uczêszczane kierunki zdecydowanie najwiêksz¹ zni¿kê Traveldata wskaza³a wœród ofert wakacji w Maroku – o 667 z³otych (oferowa³o je biuro Rainbow). Znaczne by³y te¿ roczne przeceny wyjazdów na Cypr, Majorkê i Maltê, które wynios³y odpowiednio 193, 113 i 98 z³otych. Umiarkowane by³y roczne spadki cen wakacji w Tunezji, o 61 z³otych. Pozosta³e kierunki w porównaniu z sytuacj¹ sprzed roku dro¿a³y. Najwiêcej Portugalia – o 109 z³otych. Du¿o mniej wros³y ceny wyjazdów do Albanii – o 11 z³otych.

Exim Tours pokazuje, jak przeceniaæ

W rocznych porównaniach cen wycieczek organizowanych w szczycie sezonu lato 2021 kolejny raz najwiêcej przeceni³y je Exim Tours i Rainbow – o oko³o 300 i 280 z³otych. Znaczne roczne zni¿ki pokaza³o badanie cen w ETI – o oko³o 240 z³otych. Tak¿e Coral Travel i Sun & Fun obni¿y³y wyraŸnie ceny swoich ofert – odpowiednio o 145 i 135 z³otych. W mniejszej skali zrobi³y to TUI Poland i Itaka – o 70 i 20 z³otych. W pozosta³ych biurach podró¿y ceny by³y wy¿sze ni¿ przed rokiem w granicach od 35 z³otych do ponad 170 z³otych.

W liczbie najni¿szych bie¿¹cych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu kolejny raz znalaz³ siê TUI Poland (53 oferty). Organizator ten wyprzedza³ Rainbowa (32) i Coral Travel (27).

W zesz³ym tygodniu najwiêcej najtañszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu mia³ TUI Poland (6), Exim Tours (5) i Coral Travel (3), do Grecji Rainbow (9), TUI Poland (8), Coral Travel (7) i Grecos (6 ), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Rainbow (5) i Itaka (4), do Turcji Coral Travel (9) i TUI Poland (7), do Tunezji Coral Travel (6), a do Bu³garii TUI Poland (3) i Coral Travel (2).

W porównaniu z tym samym okresem sprzed roku TUI Poland wzmocni³ swoj¹ pozycjê w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a Coral Travel w Grecji, Tunezji, Turcji i w Bu³garii.

Raport w tym tygodniu zamyka tabela z biurami podró¿y, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najni¿szych cenach oferowa³y imprezy turystyczne (w porównaniach zachowana jest œcis³a porównywalnoœæ oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wy³¹cznie z tymi w³aœnie kierunkami u pozosta³ych organizatorów).

Football news:

Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game
Chelsea reached the FA Cup final for the 8th time under Abramovich-a record
Fernandinho caught Mount's face with his boot as he lay on the turf
Ole Gunnar Solscher: The mistakes of the judges are a test. At Manchester United training, the referees deliberately make them