Poland

Trasa S8 oficjalnie za głośna. Będą nowe bariery dźwiękochłonne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisa³a umowê na wybudowanie i modernizacjê ekranów akustycznych na obwodnicy Marek w ci¹gu drogi S8. Zakoñczenie prac przewiduje siê na wiosnê 2022 roku.

Podpisana umowa jest wynikiem przeprowadzonych badañ poziomu ha³asu na obwodnicy Marek, w ci¹gu drogi S8. Zosta³y one zlecone przez w³adze samorz¹dowe na proœbê mieszkañców, którym doskwiera³ ha³as dobiegaj¹cy od drogi, oddanej do u¿ytku w 2017 roku. Na ich podstawie marsza³ek województwa mazowieckiego wyda³ decyzjê zobowi¹zuj¹c¹ Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA ) do rozwi¹zania problemu.

„Niezale¿nie od powy¿szego, GDDKiA zleci³a sporz¹dzenie analizy porealizacyjnej. Obowi¹zek jej wykonania w okresie 12 miesiêcy od oddania drogi do u¿ytkowania zosta³ wskazany w treœci decyzji œrodowiskowej. Analiza porealizacyjna zosta³a przekazana do w³aœciwych organów administracji. Ponadto zakres analizy porealizacyjnej pozwoli³ na okreœlenie konkretnych dzia³añ niezbêdnych do podjêcia w celu spe³nienia wymagañ wydanej, na podstawie pomiarów gmin, decyzji Marsza³ka Województwa Mazowieckiego” – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Fot. AdobeStock

W efekcie nowe ekrany powstan¹ na odcinku trasy S8 od wêz³a Marki do ulicy Pustelnickiej w Zielonce. Na fragmentach, gdzie ju¿ istniej¹ bariery dŸwiêkoch³onne, zostan¹ one podwy¿szone. Za zaprojektowanie, modernizacjê i postawienie ekranów, odpowiedzialne jest konsorcjum firm ELJAKO-AL oraz EKOPRES. Umowa opiewa na 18,2 mln z³, a prace maj¹ zostaæ zakoñczone na wiosnê przysz³ego roku.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition