Poland

Transpłciowa lekarz z historyczną nominacją od Bidena

Rachel Levine

Commonwealth Media Services, PA Department of General Services, Public domain, via Wikimedia Commons

Rachel Levine zosta³a wskazana przez Joe Bidena jako doradca sekretarza zdrowia (assistant secretary of health) co czyni j¹ pierwsz¹ otwarcie transp³ciow¹ osob¹, której nominacjê na stanowisko w administracji federalnej bêdzie musia³ zatwierdziæ amerykañski Senat.

Z wykszta³cenia pediatra, by³a g³ówna lekarz Pensylwanii, Levine jest obecnie sekretarzem zdrowia stanu Pensylwania (od 2017 roku, zosta³a nominowana przez demokratycznego gubernatora Toma Wolfa). Jej nominacjê na to stanowisko zatwierdzi³ zdominowany przez Partiê Republikañsk¹ Senat Pensylwanii. Levine sta³a siê te¿ twarz¹ walki z pandemi¹ w jej stanie.

"Dr Levine wniesie stabilne przywództwo i kluczow¹ wiedzê eksperck¹, której potrzebujemy, by przejœæ przez tê pandemiê (...)" - napisa³ Biden w oœwiadczeniu.

"Jest historycznym wyborem, wysoce wykwalifikowan¹ osob¹, by prowadziæ dzia³ania naszej administracji w zakresie ochrony zdrowia" - doda³.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident