Poland

Tragiczny wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła

Dwaj górnicy zginêli, a dwaj zostali poszkodowani w wypadku w kopalni Mys³owice-Weso³a.

- Dziœ o godz. 16:28 mia³o miejsce nieszczêœliwe zdarzenie, w wyniku którego czterech pracowników naszej kopalni zosta³o poszkodowanych. Niestety, dwóch z tych pracowników nie ¿yje - powiedzia³ wieczorem na konferencji prasowej przed kopalni¹ w Mys³owicach w woj. œl¹skim Rajmund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. produkcji.

Horst przekaza³, ¿e do wypadku dosz³o na poziomie 665 metrów na skrzy¿owaniu chodnika przyœcianowego ze œcian¹ wydobywcz¹. - W wyniku nag³ego, niekontrolowanego opadu ska³ stropowych pracownicy zostali przysypani - poinformowa³.

Wiceprezes doda³, ¿e jeden z górników zdo³a³ wydostaæ siê o w³asnych si³ach, drugi zosta³ wyci¹gniêty w czasie akcji ratowniczej. Uratowani przebywaj¹ w szpitalach w Katowicach i Sosnowcu.

Dwaj górnicy zginêli. - Zostali ca³kowicie przysypani - powiedzia³ Horst.

Prezydent Mys³owic Dariusz Wójtowicz zadeklarowa³ ze strony miasta pomoc finansow¹ i psychologiczn¹ dla rodzin zmar³ych górników.

Wiceprezes PGG zapowiedzia³, ¿e na miejscu wypadku zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Okolicznoœci zdarzenia ma pod nadzorem Wy¿szego Urzêdu Górniczego zbadaæ Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Katowicach.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR