Poland

Tragiczny wypadek na autostradzie w USA. Nie żyje 13 osób

AFP

Co najmniej 13 osób zginê³o w wypadku samochodowym w po³udniowej Kalifornii w pobli¿u granicy USA z Meksykiem.

Z ustaleñ œledczych wynika, ¿e jad¹cy na zachód SUV na skrzy¿owaniu z drog¹ stanow¹ 115 wjecha³ pod jad¹cy w kierunku pó³nocnym ci¹gnik siod³owy z naczep¹. Do wypadku dosz³o w pobli¿u miejscowoœci Holtville ok. 16 km na pó³noc od granicy amerykañsko-meksykañskiej.

Nie wiadomo, czy kieruj¹cy SUV-em zastosowa³ siê do znaku stop przed skrzy¿owaniem.

Wed³ug funkcjonariuszy kalifornijskiego patrolu autostradowego, SUV-em marki Ford podró¿owa³o 25 osób. Zgodnie z przepisami auto mo¿e przewoziæ do 8 osób.

Mo¿liwe, ¿e pasa¿erami samochodu byli robotnicy sezonowi. Wiêkszoœæ ofiar œmiertelnych i osób poszkodowanych to obywatele Meksyku. Kierowca TIR-a odniós³ niewielkie obra¿enia i zosta³ hospitalizowany.

W³adze USA i Meksyku wspó³pracuj¹ w celu powiadomienia rodzin ofiar, z których najm³odsza mia³a 15, a najstarsza 53 lata. Najm³odszy z rannych ma 16 lat. SUV-em kierowa³ 22-latek.

Amerykañski urz¹d imigracyjny (ICE) wszcz¹³ dochodzenie, które ma wyjaœniæ, czy sprawa ma zwi¹zek z przemytem ludzi.

Football news:

Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless