Poland

Tragiczny wypadek na A4. Nie żyje 6 osób

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

W nocy z pi¹tku na sobotê na autostradzie A4 pod Przemyœlem spad³ z wiaduktu autokar na ukraiñskich numerach rejestracyjnych. Na miejscu zginê³o 5 osób, szósta zmar³a w szpitalu. 40 pasa¿erów zosta³o rannych.

Autokarem podró¿owa³o 57 obywateli Ukrainy. Ze wstêpnych informacji wynika, ¿e podró¿owali z Poznania do Chersonia na po³udniu Ukrainy.

Miêdzy wêz³ami Jaros³aw Wschód i Przemyœlem samochód uderzy³ w barierki i spad³ z nasypu.

Na miejscu zginê³o 5 osób. Szósta, m³oda kobieta, zmar³a w szpitalu.

41 osób odnios³o obra¿enia, osiem jest w stanie ciê¿kim - maj¹ urazy krêgos³upa, g³owy, koñczyn lub narz¹dów wewnêtrznych.

W akcji ratunkowej uczestniczy³o prawie 100 stra¿aków, 19 zespo³ów ratownictwa medycznego i dwa œmig³owce - jeden wojskowy i jeden Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejsce wypadku przyjecha³ ukraiñski konsul z Lublina.

Osoby, których stan nie wymaga³ hospitalizacji, zosta³y przewiezione do bursy jednej ze szkó³. S¹ pod opiek¹ psychologów. Wkrótce zapadnie decyzja, czy mog¹ wyruszyæ w dalsz¹ podró¿.

Nie wiadomo jeszcze, jakie by³y przyczyny wypadku. Postêpowanie prowadzi Prokuratura Okrêgowa z Przemyœla.

Ruch na A4 jest zablokowany.

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought