Poland

Tokio: Bary i restauracje będą zamykać się o 22?

Tokio

AFP

W³adze Tokio maj¹ zwróciæ siê do w³aœcicieli restauracji i barów w stolicy Japonii, by ci - w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiczn¹ - od soboty do 18 grudnia ograniczyli swoj¹ dzia³alnoœæ i zamykali lokale o 22 - podaje Reuters, powo³uj¹c siê na japoñskiego nadawcê, TBS.

W œrodê w Japonii spotka siê te¿ panel ekspertów doradzaj¹cy japoñskiemu rz¹dowi w walce z epidemi¹ koronawirusa.

We wtorek Japonia ograniczy³a program wspierania krajowej turystyki "Go To Travel" w miastach Sapporo i Osaka. Program jest krytykowany za to, ¿e wspieraj¹c mobilnoœæ Japoñczyków sprzyja on rozprzestrzenianiu siê koronawirusa.

W³adze Tokio bêd¹ analizowaæ czy nie zawiesiæ programu wspieraj¹cego turystykê w stolicy.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid