Poland

To przełom. USA zgodzą się na podatek cyfrowy

Amerykañska administracja zgadza siê na wprowadzenie nowej daniny, która obci¹¿y g³ównie koncerny z USA – wynika z nieoficjalnych informacji.

Informacjê poda³a agencja AFP. Wed³ug niej amerykañska administracja mia³a wycofaæ swoje zastrze¿enia do podatku cyfrowego.

Od lat rozmowy o wypracowaniu takiego rozwi¹zania trwaj¹ w OECD, ale nie przynios³y ¿adnych konkretów. St¹d decyzja Francji o wprowadzeniu takiego podatku. Polska tak¿e mia³a swój projekt, ale trafi³ do kosza pod presja Amerykanów, a na nowy siê nie zanosi.

– Ministerstwo Finansów bierze aktywny udzia³ w dyskusjach odbywaj¹cych siê na forum unijnym oraz na forum OECD w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej. Kompleksowe rozwi¹zania na poziomie miêdzynarodowym lub europejskim, maj¹ najwiêksze szanse na skuteczne uregulowanie kwestii opodatkowania gospodarki cyfrowej – wyjaœnia „Rzeczpospolitej” wydzia³ prasowy Ministerstwa Finansów.

Francuzi jako pierwsi mieli doœæ przeci¹gaj¹cych siê negocjacji. Kraj ten uchwali³ podatek ju¿ dawno, ale pod presj¹ karnych ce³ Donalda Trumpa zawiesi³ go do stycznia 2021 r.. Teraz jednak rozpocz¹³ ju¿ jego naliczanie. To 3 proc. od generowanych we Francji przychodów firm z sektor cyfrowego, o ile ich globalne przychody przekraczaj¹ 750 mln euro oraz 25 mln euro we Francji.

Z danych polskiego resortu finansów wynika, ¿e w 2019 r. Google zap³aci³ tylko 13,6 mln z³ podatku CIT, a Facebook jedynie 4,2 mln z³. Spó³ka Amazon Fulfillment Polska z kolei 28,9 mln z³.

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it